Enjoy faster and better
experience on App!

06/12/2019
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการด้านบริหาร

Executive Director
Huachiew Hospital
Medical/Pharmaceutical
Bangkok (Pomprab)
Duties & Responsibilities

ขึ้นตรงต่อ : ประธานเจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล

บริหารจัดการและกำกับดูแลงาน
 1. การเงิน - บัญชี
 2. อาคารและสนับสนุนบริการ
 3. ปฏิบัติการ ได้แก่ งานรังสีวิทยา งานเภสัชกรรม งานห้องปฏิบัติการ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งานเครื่องมือแพทย์
 4. สื่อสารองค์กรและการตลาด
 5. ทรัพยากรบุคคล
Qualification
 1. มีอายุไม่เกิน 45 ปี 
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร การบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความรู้ด้านบัญชี - การเงินในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 7. มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
 8. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 9. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 10. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Not specified
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 10 - 15 year(s)
Location : Bangkok (Pomprab)
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Management
Major : General Management
Faculty : Quality Management
Major : Quality Management
Faculty : Human Resources Development
Major : Human Resources and Organization Development
Faculty : Business Administration
Major : General Management
Faculty : Finance
Faculty : Public Health
Faculty : Accountancy and Management
Welfare
 • Funeral payment support
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
About company

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม
ค่านิยม  : เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม  2549  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation : HA)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
 

Contact person : แผนกสรรหาว่าจ้าง - ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
Address : 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Phone number : 0-2223-1351 #5411
Fax : 0-2223-1253
View more jobs at Huachiew Hospital