Enjoy faster and better
experience on App!

07/05/2020
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

Assistant Quality Control Section Head
Sermsuk Public Company Limited
Beverages/Food/Restaurant
Nakhonsawan
Duties & Responsibilities

กำกับดูแลการการดำเนินงานควบคุมคุณภาพภายในโรงงาน ตั้งแต่ การตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการดำเนินงานระบบคุณภาพ (QMR) รวมทั้งเป็นประธานเสา QM (TPM)
1. ควบคุมดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้อยู่ในมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์กำหนดโดยใช้ห้องปฏิบัติการของโรงงานและห้องปฏิบัติการภายนอกที่จำเป็น
2. ให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตให้มีความมั่นใจด้านคุณภาพยิ่งขึ้น (CT)
3. สนับสนุนการ Trial การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การทดลองและติดตามผล
4. ทำหน้าที่ตัวแทนฝ่ายบริหารในระบบคุณภาพ (QMR) และหัวหน้าทีม Food Safety team ในการบริหารจัดการและประสานงาน รวมทั้งการทวนสอบเอกสารอนุมัติเอกสารในระบบคุณภาพทั้งหมด ได้แก่ QM, SOP, HACCP, WI, Form และ รวมทั้งการทำ Management review และ Internal Quality Audit (IQA) เพื่อให้มีการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานตามระบบ GMP&HACCP, ISO22000, FSSC22000 และระบบคุณภาพอื่น เช่น NSF, Halal
5. ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการรับ Audit จากหน่วยงานภายนอกตลอดจนประสานงานแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องติดตาม ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร
6. ทำหน้าที่ประธานเสา QM ในการควบคุมดูแล ติดตาม ประสานงานกิจกรรม TPM ของเสา QM ได้แก่ ขั้นตอน QM, Kaizen และ SGA ให้มีความคืบหน้าตามเป้าหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์)ขึ้นไป สาขา food scienceหรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์โดยตรงในโรงงานผลิตอาหาร/เครื่องดื่มตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้และ/หรือทักษะ หรือชำนาญในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาของหน่วยงาน มีความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพ GMP&HACCP, ISO22000: Food Safety และ FSSC22000  การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมถึงสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ เช่น MS word, Excel, Power point เป็นต้น
4. มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งนโยบายคุณภาพของบริษัท


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 5 - 7 year(s)
Location : Nakhonsawan
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Science
Major : Food Science
Faculty : Science and Technology
Major : Food Science and Technology
Faculty : Science
Major : Biochemistry
Welfare
 • Accident Insurance
 • Attendance bonus or other special compensation
 • Employee's uniform
 • Fuel/transportation fees
 • Health insurance
 • Per diem
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • Staff training and development
 • Telephone bill allowance
About company
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ เครื่องดื่มเอส น้ำดื่มคริสตัล คริสตัลโซดา โออิชิ ชาลิปตัน แรงเยอร์ พาวเวอร์พลัส

SermSuk PCL is the manufacturer and distributor of carbonated and non-carbonated soft drinks. Its products are sold under the brand names of “est” orange, strawberry, cream soda and lemon lime flavours. The company also manufactures and distributes Crystal drinking water and soda water, Oishi, Lipton Ice Tea, Wrangyer and Power Plus.
 
Contact person : คุณพิทักษ์ ปันทะรส
Address : เลขที่ 72 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Phone number : 06-3218-9836
View more jobs at Sermsuk Public Company Limited