หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้/ภาษี (Supervisor- Officer)

AP/ AR/ Tax
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บัญชีลูกหนี้ (AR)
 • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ตรวจสอบรายการโอนเงินลูกค้า
 • ตรวจสอบกำรคืนเงินลูกค้า
 • บันทึกรายการปรับปรุงโอนเงินใหลูกค้า
 • กระทบยอดกำรยกเลิกใบเสร็จ
 • บันทึกรำยกำรค่ำธรรมเนียมธนาคาร
 • ปิดบัญชี
บัญชีเจ้าหนี้ (AP)
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและตั้งหนี้ในระบบ
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิลและรับวางบิล และบันทึกบัญชีรายการเบิกเงินสดย่อยสาขา
 • ทำการโอนเงินและจ่ายเช็ค
 • จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งผู้ให้บริการ
 • ติดตามใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน และจัดทำรายงานภาษีซื้อ
 • ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปิดบัญชี และจัดทำ Reconcile
บัญชีภาษี (Tax)
 • จัดเตรียมข้อมูลภาษี และตรวจสอบความถูกต้องของแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับของสรรพากร
 • กระทบยอดในบัญชีกับรายงานภาษี

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, ภาษี 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำ Reconcile
 • สามารถใช้ PIVOT และ Vlookup ได้
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ียวกับ VAT และ WHT

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด แบรนด์อันดับ 1 ในใจ ที่น่าเชื่อถือที่สุด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทุกประเภททั้ง รถมอเตอร์ไซต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก และสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง รวมถึงเรายังเป็นโบเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัยทั้ง ประกันภัยรถยนต์ ผ่อน 0% 6 เดือนไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ประกันอุบัติเหตุ พ.ร.บ. และประกันมะเร็ง ที่มีสาขาให้บริการลูกค้ามากกว่า 1000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยการดำเนินธุรกิจของเงินติดล้อ เรามุ่นมั่นให้บริการทางการเงินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีความเป็นธรรม โปรงใส และสะดวกรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงานทุกคน เราจึงเป็นชื่อแรกที่ลูกค้านึกถึง ไว้ใจ แนะนำ และบอกต่อมากที่สุด 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรรณราย
ที่อยู่ : อาคารอารีย์ ฮิลล์ พญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 062-5912118, 02-7921888 ต่อ 5016
โทรสาร : 0-2792-1879
โฮมเพจ : http://www.ngerntidlor.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด