หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงบประมาณ

Budget and planning specialist
ด่วนมาก!
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

เป็นผู้จัดตั้ง ดูแล ควบคุม และบริหารงบประมาณของฝ่ายงาน รวมถึงงบประมาณการจัดอบรมของสายงานเครือข่ายทั้งหมด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ:
 1. วางแผน จัดตั้งงบประมาณ รายครึ่งปี/รายปี
 2. ดูแลการเบิกจ่ายเงินภายในฝ่ายงาน และ สายงานเครือข่าย พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของคนในฝ่าย การเบิกค่าเดินทางของเครือข่ายในการอบรม เป็นต้น
 3. ดูแลบริหาร และ ควบคุมงบประมาณไม่ให้ขาด/เกิน
 4. จัดสรรงบประมาณของฝ่าย ทีม/โครงการ และ หลักสูตรต่างๆ
 5. รายงาน/ประเมินผลการใช้งบประมาณ
 6. ให้คำแนะนำทีมงาน และ พนักงานเครือข่าย ในการเบิกจ่ายต่างๆ
 7. ช่วยเหลือและให้คำแนะนำทีมงานในการวางแผนงบประมาณโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ
 1. ชาย หรือหญิง อายุประมาณ 25 – 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงิน, การบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านการเงิน และ/หรือด้านบัญชี ซึ่งหากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีความสามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel, และ Power Point
 5. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการเงินได้ดี
 6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง มีทัศนคติที่ดี พร้อมเปิดรับงานใหม่ๆ
 7. มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบและ สามารถงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
การศึกษา : ปริญญาโท
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะ : วิทยาการจัดการ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เกี่ยวกับบริษัท
 

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-1669
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)