หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาดและขาย สังกัด บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (โรจนะ อยุธยา)

Senior Marketing Officer
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่ , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์ , อสังหาริมทรัพย์
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

สังกัด บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (โรจนะ อยุธยา)

ศึกษาข้อมูล บริษัทได้ที่ www.thai-lysaght.co.th


หน้าที่หลัก

1. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯให้บรรลุเป้าหมาย

2. รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า บริการข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้า


รายละเอียดงาน

1. รับข้อมูลการสั่งซื้อ PO.,E-mail และทางโทรศัพท์จากลูกค้า

2. งานขายภายในประเทศ เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

• เช็คข้อมูลจากลูกค้า ชื่อ,ที่อยู่ ของลูกค้าเพื่อความถูกต้อง

• ใบสั่งซื้อ มีการตรวจสอบเรื่องราคาว่าถูกต้องตามใบเสนอราคาในแต่ละเดือน

3. จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าบางราย พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการเสนอราคา

4. บันทึกข้อมูล Customer Request ลงในระบบ AX เพื่อทำการตัดสินค้าภายในระบบและอื่นๆ

5. ในแต่ละวัน ทำการตรวจเช็คสินค้าในระบบ AX เพื่อทำการตัดสินค้าแล้วส่ง ใบเบิกสินค้า ให้กับทางคลัง เพื่อจัดสินค้าและส่งให้กับหัวหน้าห้องปฎิบัติการเคมีเพื่อทำ Spec.

6. คัดสินค้าขายจากระบบ AX พร้อมตัดสินค้าในระบบ

• เตรียมเอกสาร เช่น ใบ Certification ,PO. และเอกสารอื่นๆให้กับลูกค้า

• นำเอกสารที่จัดเตรียมไว้ส่งให้กับทางแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

7. การจ้างรถกรณีที่จัดส่งต่างจังหวัดและขอรับเช็ค

• ขอใบหักภาษีณ.ที่จ่าย จากเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร

ใบหักภาษีณ.ที่จ่าย ให้กับทางแผนกคลังและจัดส่ง

• ขอใบรับเช็ค จากเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารให้กับทางแผนก

คลังสินค้าและจัดส่ง

8. เมื่อมีการจัดส่งสินค้าให้กับทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย

• รวบรวมเอกสารจากทางแผนกคลังและจัดส่ง นำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่การเงิน

9. จัดทำใบเบิก Stationery เครื่องเขียนและของใช้ใน ฝ่ายการตลาด

• เช็คของใช้ภายในสำนักงานเพื่อเบิกของจากเจ้าหน้าที่ธุรการในทุกๆสิ้นเดือน

10. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าของฝ่ายการตลาดและกรรมการผู้จัดการ

11. เปิด PR ค่าจ้างขนส่งสินค้า และอื่นๆภายในแผนกการตลาด ให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานที่ทำ

12. จัดทำบิลค่าโทรศัพท์มือถือของฝ่ายการตลาด

13. จัดเก็บข้อมูลลูกค้า(ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ)

• กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ในการออกใบกำกับภาษี จะบันทึกข้อมูลในระบบ AX พร้อมทั้งเก็บเข้าแฟ้มของลูกค้า

14. งานตรวจติดตามระบบภายใน ISO 9001 ประจำปี

• ตรวจประเมินฝ่ายงานตามที่ได้รับมอบหมายของฝ่าย

15. จัดเตรียมของขวัญสำหรับลูกค้า และแจกจ่ายให้กับลูกค้า

16. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

อายุ : 25 - 35 ปี

การศึกษา :   

 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด เคมี เคมีอุสาหกรรม การยาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง :

 • ผ่านงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานขาย
 • ผ่านการอบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

คุณสมบัติอื่นๆ :

 • อ่าน,พูด,เขียนภาษาอังกฤษได้
 • อ่าน,พูด,เขียนภาษาจีนได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ทันที และมีความอดทนต่อแรงกดดันทุกด้าน

การฝึกอบรมที่จำเป็น :

 • ข้อกำหนดระบบมาตรฐานต่างๆ และ Internal Audit
 • ระบบ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FAMI-QS, GMP&HACCP
 • การประสานงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
 • กระบวนการนำเข้า - ส่งออก 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมีอุตสาหกรรม
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร
สาขา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท
เรามุ่งเน้นการผลิตอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนา
ผงสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ พัฒนาผงสังกะสีออกไซด์ทั้งในรูปแบบผง (Powder) และแบบเม็ด (Granular)
เพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกัน ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
4 เกรด โดยผลิตภัณฑ์ล่าสุด คือ Feed Grade ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FAMI-QS


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 22nd Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2643-7100
โทรสาร : 0-2256-0505
โฮมเพจ : http://www.univentures.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)