หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

QA Engineer (1 position)

บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด

อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
พระนครศรีอยุธยา
16/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทำการติดต่อและประสานงานกับลูกค้ากรณีที่ลูกค้าพบงานมีปัญหา
To contact with customer when customer found any problem.
2. กรณีที่มีงาน Reject จากลูกค้า ต้องแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหางาน
To inform the rejected case from customer to the other department .
3. ทำการหาสาเหตุของปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา และวิธีป้องกันการเกิดปัญหาที่ลูกค้าพบ
To investigate root cause of problem and finding corrective and preventive action.
4.ทำการตอบผลที่ได้จากการหาสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข และวิธีป้องกันแก่ลูกค้าภายใต้แบบฟอร์มที่กำหนด
รวมถึงการตรวจติดตามผลที่ได้ทำการแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิผลตามที่กำหนด
To reply the corrective and preventive action to customer and monitor effectiveness of action.
5. ร่วมหาวิธีการป้องกันชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพ ถูกส่งไปถึงลูกค้า
To prevent defect problem escape to customer.
6.ร่วมมือกับส่วนงานคุณภาพที่เกี่ยวข้องในการลดชิ้นงานเสียในกระบวนการผลิต
To do action with quality team for reduce scrap from in process.
7. รวบรวมปัญหาที่พบในแต่ละเดือน จัดทำเป็นรายงานพร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชา
Muster the problem by monthly, establish report and meet with supervisor.
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Perform the other duties as assigned


คุณสมบัติ
-Bachelor Degree in Mechanical, Industrial Engineering or related Engineering field
-0 - 1 Year experience
-Good basic of Minitab program
-Have knowledge and can use statistic tools
-Have analysis technic for analyze problem 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 4 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

To be the world’s superior manufacturer of high precision electronics and mechanical components

Minebea Group of Companies (Thailand) is a member of Minebea Co.,Ltd.in Japan , a corporate giant  producing miniature ball bearings, mechanical parts and electronic devices, operating 32 plants with 52 sales offices , employing more than 44,000 persons in 14 countries.

Minebea Group of Companies(Thailand) would like to invite the qualified candidates for these following positions.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1 Moo 7, Phaholyotin Road (K.M.51), T.Chiang-Rak-Noi, A.Bang Pa-In, Ayutthaya 13180
โทรศัพท์ : 035-361-439 Ext. 1721
โทรสาร : 035-361-477
โฮมเพจ : http://www.minebea.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด