เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ www.jobtopgun.com


บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ("jobtopgun") ได้เปิดให้บริการกับท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างผู้ประสงค์จะหางานและผู้ประสงค์จะว่าจ้าง ผ่านเวบไซต์ www.jobtopgun.com โดย jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งเงื่อนไขการให้บริการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ข้อกำหนด เนื้อหาต่าง ๆ ในเวบไซต์นี้ ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ที่ jobtopgun นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของ jobtopgun จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ jobtopgun ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

1.คำจำกัดความ

 

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ "คำ" ใด ๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

"การโฆษณา"  หมายถึงการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่งและองค์กรใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ www.jobtopgun.com

"ผู้ใช้บริการ"   หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการ กับ jobtopgun รวมถึงผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก

"สมาชิก"  หมายถึง ผู้ที่ได้มาสมัครสมาชิกกับ jobtopgun และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password)

"ชื่อผู้ใช้งาน" (login) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดย jobtopgun เพื่อใช้เป็นการเข้าสู่การให้บริการ

"รหัสผ่าน"   (password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดย jobtopgun เพื่อใช้เป็นการเข้าสู่การให้บริการ

"jobtopgun"   หมายถึง บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด นิติบุคคลหมายเลข 0105550125837 ตั้งอยู่เลขที่ 172/2 ซอยพานิชกุล ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

"บริการ" หมายถึงบริการให้ใช้โปรแกรม Super Resume และ jobmatch ตามที่ระบุไว้ใน www.jobtopgun.com เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ และรวมทั้งบริการพื้นที่โฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างผู้ประสงค์จะหางานและผู้ประกอบการที่ประสงค์จะว่าจ้างงาน ผ่านเวบไซต์ www.jobtopgun.com โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้ประกอบการ ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลทั่วไป

2. ชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password)

2.1   ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password), ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบในกรณีผู้ใช้บริการได้รับเสียหายใด ๆ เนื่องจาก ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว jobtopgun จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

2.2   ผู้ใช้บริการยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการประกอบกับหรือวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้น ๆ ตามที่ jobtopgun กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใดๆ       

3. บริการ

           www.jobtopgun.com เป็นเวบไซต์ที่ให้บริการให้ใช้โปรแกรม Super Resume และ jobmatch ตามที่ระบุไว้ใน www.jobtopgun.com เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ และให้บริการพื้นที่โฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างผู้ประสงค์จะหางานและผู้ประสงค์จะว่าจ้าง ให้บริการพื้นที่บนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่งและองค์กรใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ www.jobtopgun.com รวมไปถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สำหรับการส่งของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะชน หรือส่งแบบส่วนตัวนั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่เข้ามานำเสนอข้อมูลและลงประกาศโฆษณา เนื่องจากทาง jobtopgun มิได้มีหน้าที่เข้าไปควบคุม หรือดัดแปลง หรือมีหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไขประกาศโฆษณาแต่อย่างใด

ผู้ขอใช้บริการสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ยกเว้นในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสื่อสารเน็ตเวิร์ก ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายหรืออยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือเกิดเหตุสุดวิสัย            ทาง jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเวบไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นความผิดของ jobtopgun ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ jobtopgun ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเวบไซต์ ดังกล่าว

การเข้ามาค้นหาข้อมูลหรือใช้บริการในเวบไซต์แห่งนี้ มีทั้งบริการฟรี และบริการที่เสียค่าใช้จ่าย และถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้และ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้ บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้

3.1        ลงประกาศหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น     ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่นนอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โจมตีคู่แข่ง หรือพัวพันกับกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

3.2        ปลอมแปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบและทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่ากระทำการแทนบริษัทฯ

3.3        ปลอมแปลงลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใด ๆ ในเวบไซต์ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3.4        ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจและ/หรือ เล็งเห็นผลได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3.5        ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน

3.6       ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นลักษณะเชื้อเชิญส่งเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาต "Junk Mail", "spam" จดหมายลูกโซ่ "Pyramid Scheme" หรือเชื้อเชิญ ในรูปแบบอื่นใด

3.7        ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นการสนับสนุนหรือมีข้อความที่กระทำผิด กฎหมายสนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดความบาดเจ็บต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ หรือสนับสนุนการทำการทรมานสัตว์ และรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้วิธีการประกอบวัตถุ ระเบิดหรืออาวุธสงครามใด ๆ

หากมีการตรวจพบข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของการโฆษณาของผู้ใช้บริการที่อาจขัดต่อข้อห้าม หรือข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือ jobtopgun มีความเห็นว่าไม่สมควรโฆษณา jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ในการลบโฆษณาดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.8        ห้ามผู้ใช้บริการ ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนเวบไซต์ เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือ ถอดแบบ ข้อมูลที่มีอยู่ในเวบไซต์เพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก jobtopgun         >

4. การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

4.1        ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับ jobtopgun เป็นความจริงทุกประการ jobtopgun มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

4.2        ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับที่จะใช้บริการ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ได้กำหนดขึ้นและให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการที่ปรากฏในคำขอใช้บริการนี้ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงและวิธีการใช้บริการที่ jobtopgun จะกำหนดขึ้นภายหน้า มีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก

4.3        jobtopgun สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการให้บริการได้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดทอนความสามารถของโปรแกรม Super Resume หรือ Jobmatch โดย jobtopgun โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกเข้ามาใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับถือว่าผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว

4.4        ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงว่า jobtopgun สามารถประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดทอนความสามารถของโปรแกรม Super Resume หรือ Jobmatch ให้ผู้บริการทราบโดยการประกาศบนเวบไซต์ www.jobtopgun.com หรือตัวแทนขายให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบประกาศดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ลงประกาศหรือได้รับแจ้งจากตัวแทนขายแล้ว

4.5        ผู้ใช้บริการยอมรับว่า jobtopgun อาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่ทางเวบไซต์ในการระบุตัวและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้บริการตามที่ jobtopgun เห็นสมควร และยอมให้ jobtopgun ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

4.6       ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่างๆหรือจากการกระทำของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม

4.7        ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับและยืนยันว่าหลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่ jobtopgun ได้ทำขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกลงลายมือชื่อหรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด

4.8        ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการใดๆ จะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางเวบไซต์ในการดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ทาง jobtopgun ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ

4.9        ผู้ใช้บริการรับทราบว่าท่านต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่างๆ ตามกฎหมายได้ หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องยืนยันว่าท่านได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว

4.10      ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า jobtopgun มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูล รหัส หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.11      ผู้ใช้บริการรับทราบและให้ความยินยอมว่า การจัดรูปแบบของหน้าโฆษณาของผู้ใช้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงเวปไซต์ หรือระบบปฏิบัติการ

4.12      การทำธุรกรรมตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

4.13      เวบไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และในฐานะเครื่องมือนำทางบนอินเทอร์เน็ต (Internet navigation tools) ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการรับรองแต่ประการใดในเนื้อหาของเวบไซต์ดังกล่าว jobtopgun ไม่มีอำนาจควบคุม หรือ สิทธิในเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม เวบไซต์เหล่านั้นต่างรับความเสี่ยงทั้งหมดของเนื้อหาด้วยตนเอง jobtopgun จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามที่ลิงก์กับเวบไซต์ของเรา หรือ ลิงก์อื่นใดที่ปรากฎในเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการทำให้เนื้อหาในเวบไซต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจุบัน และไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสาระในเวบไซต์ดังกล่าว jobtopgun จะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ หรือสาระที่โพสต์บนเวบไซต์ของเรา โดยผู้ใช้งานอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานของเวบไซต์อื่นที่ลิงก์กับเวบไซต์ของเรา ทั้งนี้ jobtopgun จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยผู้ใช้งานของเวบไซต์อื่นเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ jobtopgun สำหรับข้อมูลใดหรือสาระใดที่โพสต์บนเวบไซต์ของเรา

4.14      การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ใช้งาน หรือ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมที่จัดขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาที่ผู้ใช้งานพบจาก หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการชำระเงิน และการจัดส่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำการโดยลำพังระหว่างผู้ใช้งานและผู้ลงโฆษณา jobtopgun ไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายในประเภทใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวนั้น หรือเป็นผลจากการปรากฏของผู้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา หรือ สืบเนื่องจากความถูกต้องแม่นยำ หรือ จริงแท้ของสารสนเทศ หรือข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ลงโฆษณา

4.15      ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ jobtopgun สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ jobtopgun ได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ jobtopgun เวบไซต์โดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสผ่านส่วนตัวของท่าน

4.16      ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ jobtopgun และหรือบริษัทในเครือนำชื่อกิจการ ชื่อบริษัท และ/หรือ โลโก้ของกิจการของผู้ใช้บริการ มาอยู่บนสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อใดๆหรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงลูกค้าผู้ใช้บริการของ jobtopgun

4.17      Jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ งด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการให้บริการกับธุรกิจตัวแทนหรือนายหน้า ของธุรกิจขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายกับที่กล่าวมา ตลอดจนประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงธุรกิจที่ Jobtopgun เห็นว่าไม่เหมาะสม และธุรกิจที่มีการ ค้นประวัติเป็นจำนวนมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย หากตรวจพบว่ามีการประกาศตามรูปแบบดังกล่าวข้างต้น หรือ มีการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์  Jobtopgun จะงด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการ ให้บริการอื่นใดทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของประกาศทราบล่วงหน้าและผู้ลงประกาศจะไม่เรียกร้องค่าเสีย หายและตกลงให้ Jobtopgun ไม่จำเป็นต้องคืนเงินทุกกรณี ดุลพินิจของ Jobtopgun ในการงด ระงับ หรือยุติการ ประกาศหรือการให้บริการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงประกาศกรุณาติดต่อ Jobtopgun ก่อนลงประกาศหรือรับบริการ

5. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ข้อมูล หรือข้อความลงประกาศใดๆ ก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ jobtopgun ทราบ และผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการโฆษณาของผู้ใช้บริการ การละเมิดเงื่อนไข การให้บริการหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและมิให้ทาง jobtopgun และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และผู้ร่วมรายการ บริษัทคู่ค้า และพนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าทนายที่ถูกเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

jobtopgun จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากที่ jobtopgun ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง การเกิดข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง ด้วยสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้
6.1       มีเหตุขัดข้องจากบริการทางอิเล็กทรอนิคส์เมื่อเริ่มทำธุรกรรม

6.2       เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสารหรือส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์

6.3       ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางเวบไซต์

6.4       ความล่าช้า หรือความบกพร่องอันเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก

6.5       ความล่าช้าหรือความบกพร่องที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของ jobtopgun

6.6       ความล่าช้าหรือความบกพร่องของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือบริษัทอื่นๆ นอกเหนือไปจากบริษัทที่ jobtopgun ใช้บริการหรือมีสัญญา หรือจากการเข้าสู่บริการของอินเตอร์เน็ตไม่ได้

6.7       การสูญหายของผลกำไร Goodwill การใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่นๆ ของการใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารใดๆ ในเวบไซต์

ผู้ใช้บริการยังเข้าใจและยอมรับว่า

-           jobtopgun ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลของผู้ใช้บริการและข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณา jobtopgun จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล คุณสมบัติ ประสบการณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สนใจสมัครงานไม่ว่าจะได้ไปจาก jobtopgun หรือจากตัวผู้สนใจสมัครงานเองก็ตาม

-           jobtopgun ไม่รับประกันว่าเวบไซต์ ของ jobtopgun ปราศจากการใช้ "คุกกี้" "cookies" มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ

-           jobtopgun จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออื่นใด ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลภายนอก ที่เกิดจากการเข้าใช้เวบไซต์ของ jobtopgun

7. สมาชิกและการยอมรับข่าวสารต่างๆ

การสมัครสมาชิกกับทางเวบไซต์ผู้ใช้บริการตกลงว่า

7.1        ให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้องเป็นความจริงและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

7.2        ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สิทธิประโยชน์ใดๆที่ได้จากการเป็นสมาชิกจะคงอยู่ตราบเท่าที่ยังคงเป็นสมาชิกกับทางเวบไซต์ และ jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิต่างๆของสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.3        jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการต่อเมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก ได้ให้ข้อมูล โลโก้ อาร์ตเวิร์ค และรายละเอียดอื่นใดตามความจำเป็นในการประกาศหรือโฆษณาเท่านั้น

7.4        สมาชิกอาจยกเลิกหรือย้ายการประกาศหรือโฆษณาออกจากหน้าเวบไซต์ได้ก่อนจะถึงกำหนดสิ้นสุดประกาศหรือโฆษณา ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ jobtopgun ไม่จำต้องคืนเงินใดๆ ที่ได้ชำระมาก่อนหน้านี้แล้วให้แก่ผู้ยกเลิก

7.5        jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิก หรือลบโฆษณาของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรสำหรับกรณีที่ ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรืออาจเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ขัดต่อกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน มีถ้อยคำรุนแรงหรือไม่เหมาะสม หรือjobtopgun เห็นว่าเป็นประกาศที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเวบไซต์ หรือมีการค้างชำระค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ            ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ jobtopgun ไม่จำต้องคืนเงินใดๆที่ได้ชำระมาก่อนหน้านี้แล้วให้แก่ผู้ถูกยกเลิกโฆษณา

7.6       jobtopgun อาจใช้ดุลพินิจ รายงานหรือแจ้งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการตามสัญญานี้ ที่เล็งเห็นหรืออาจเล็งเห็นได้ว่า ไม่เหมาะสม หรือมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือกฎหมายอื่นใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกล่วงหน้าแต่อย่างใด

7.7 ผู้ใช้บริการทราบดีว่าการชำระเงินบนอินเตอร์เน็ตผ่านทางหน้าเวบไซต์เป็นการชำระผ่านตัวแทน คือ Siamp bay หากการชำระเงินของผู้ใช้บริการมีการถูกปฏิเสธหรือถูกยึดหน่วงโดยตัวแทนอันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้บริการ jobtopgun ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการถูกปฏิเสธหรือถูกยึดหน่วงดังกล่าวแต่อย่างใด

7.8        jobtopgun ไม่มีหน้าที่ในการป้องกัน ตรวจสอบ และทำการแจ้งลบข้อมูลต่อเวปไซต์อื่นๆที่คัดลอกข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก www.jobtopgun.com                 

8. การตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก

      ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า jobtopgun มีสิทธิ์ยกเลิกรหัสผ่านการเป็นสมาชิกการใช้บริการของท่านและการลบข้อความลงประกาศ เนื้อหาที่อยู่ในบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการขาดการเข้าใช้บริการ หรือมีเหตุให้เชื่อว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ นอกจากนี้ jobtopgun จะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมไปถึงการลบข้อมูล และไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ หรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้นๆ และท่านตกลงให้ jobtopgun ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการยกเลิกการให้บริการหรือการเป็นสมาชิกดังกล่าวกับท่านแต่อย่างใด

9. ข้อมูลเอกสารที่ใช้ผ่านบริการทางเวบไซต์

9.1        เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ jobtopgun ได้ส่งไปยังผู้ใช้บริการตามจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่อยู่และ/หรือ สำนักงานตามที่แจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆแล้ว

9.2        ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของเวบไซต์ เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อใดๆ จดหมายและค่าประกาศต่างๆ จาก jobtopgun ไปยังผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าผู้รับได้เห็นการติดต่อดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) หรือวันที่ระบุในเอกสารไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

10. การเปิดเผยข้อมูล

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ jobtopgun เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการนี้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการกับทางเวบไซต์ได้ในกรณีที่ jobtopgun เห็นสมควรไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหากำไรหรือไม่ก็ตาม และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ความยินยอมดังกล่าวมีผลอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการให้บริการ หรือ การเป็นสมาชิกแล้วก็ตาม

11. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่จัดทำขึ้นโดย jobtopgun ที่ปรากฏบนเวบไซต์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของ jobtopgun โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเวบไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเอกสารต่างๆ หรือห้ามแจกจ่าย หรือห้ามทำสำเนา หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก jobtopgun

12. การเป็นโมฆะบางส่วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเว็บไซต์ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ และ จะมีการใส่บทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บทหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในเงื่อนไขทำนองเดียวกันแต่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
Conditions and Agreements for Using www.jobtopgun.com    

We are Super Resume Co., Ltd (“jobtopgun”) and we offer you the service of internet advertising space for the purpose to be the place where the employers and employees meet. Jobtopgun hereby reserves the right to change, amend, or improve the conditions, requirements, or contents in the website without further notice and/or your consent.

If you do not accept either or both of the Terms and Conditions and/or the Privacy Statement, please do not join, access, view, download or otherwise use any services offered by jobtopgun via the website. By your continued use of the website, you acknowledge that you have read and understood the Conditions and Agreements and that you agree to be bound by all of its provisions. Jobtopgun reserves the right to amend, add to, delete or revise the Privacy Statement and the Terms and Conditions at any time without prior notice. You are advised to periodically review the Privacy Statement and the Conditions and Agreements. Your access to the Site and jobtopgun’s services will be terminated upon your notice to jobtopgun that any change is unacceptable; otherwise your continued use shall constitute your acceptance of all changes and they shall be binding upon you.

1. Definition

Under this service conditions and agreements, any "words" appeared in this condition and agreements shall have the following meanings, unless otherwise specified.

"Advertisement" shall mean the advertisement to find persons to be employed to work in any job, including the any forms of advertisement as shown in www.jobtopgun.com

"User" shall mean the one who comes to apply for jobtopgun’s services, including members and non-members.

"Member" shall mean the one who applies for membership with jobtopgun and have been given with the login and password.

"Login" shall mean the name designated by service user and has been approved by jobtopgun for use as the access to enter into the service.

"Password" shall mean the code designated by the service user and has been approved by jobtopgun for use as the access to enter into the services.

"jobtopgun" shall mean Super Resume Co., Ltd., a juristic person No. 0105550125837, located at the address No. 172/2 Soi Panichagul, Sukhumvit 71, Prakanong (North) Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis.

"Service" shall mean the service of advertising space on internet for the purpose to be the place where the employers and employees meet on www.jobtopgun.com website by jobtopgun, and the service of providing Super Resume and Jobmatch program on www.jobtopgun.com website to help employer finding the qualified jobseeker, with and without expenses under terms and conditions in this Conditions and Agreements, including the presentation of information and news relating to the benefits of the service users, members, entrepreneurs, interested job seekers and general public.  

2. Login and Password

2.1        The service user agrees that it shall maintain the login, password in confidential and shall not disclose to any persons in case the damage is occurred to any service user due to the loss of login or password or the same is known by other persons and jobtopgun shall not be responsible for any damage at all.

2.2        The service user acknowledges that any transaction performed under the service user’s login or password including the methods or conditions of the service provision for that particular service as designated by jobtopgun shall be deemed as the service user’s own action and shall be bound by the service user and the service user needs not to sign in any document.

3. Scopes of Services

www.jobtopgun.com is the website providing internet advertising space for the purpose to be the place where the employers and employees meet and to advertise to find persons to be employed to work in any job, including the any forms of advertisement as shown in www.jobtopgun.com, and the service of providing Super Resume and Jobmatch program on www.jobtopgun.com website to help employer finding the qualified jobseeker. It also includes the information, news beneficial to the service users. The transmission of information, articles, photos, contents, prices being offered to the public or in private form shall be considered as the responsibility of the service users who present their information and advertisement on the website. Jobtopgun has no obligations to control, measure, amend, or make change to such information.

Service applicant can come to use the services for any transactions through the internet network all for 24 hour without holidays, except in case of the damage occurred to the computer systems, relating network communicating equipment or they are in the course of improvement or repair or force majeure. Jobtopgun reserves the rights to temporary suspend the service or access to the website for the improvement or maintenance without advance notice to any service users. The suspension shall not be considered the default or breach of any agreement by jobtopgun.  

In access of this website for searching for information or using the services the free and paid services are offered to the public and it shall be considered as the service users’ voluntary action to comply with the specified conditions and agree not to use the services in any of the following manners.      

3.1        Make the announcement or send any statements or contents that are considered illegal or against the good morality, defamatory libel, rudeness, racism against religions and/or infringement of personal right of others, contain special intention to discredit other entities, involve with illegal activities, or involve with money laundering.

3.2        To falsify, imitate or act anything in showing the third persons that the service user is an official, employee, agent, an authorized person of Company to seek unlawful benefit and interest and to make the public to understand that the service user is doing such things on company behalf.

3.3        To falsify, imitate, shorten, revise, change or act anything to make any statements in the website to be varied from the original statements.

3.4        To advertise or send statements that infringe the copyright, patent, trademark, service mark, trade secret and any other intellectual properties that may be seen and/or foreseen as the infringement of other persons’ rights.

3.5        To advertise or send statements with computer virus, sets of order or computer codes, files or other programs designed to destroy the working of computer hardware or software, interrupt or limited the computer’s working functions.

3.6       To advertise or send any statements in the way of inviting, encourage the unauthorized "Junk Mail", "Spam", chain letters, pyramid scheme or other forms of invitation.

3.7        To advertise or send any statements in the way of supporting or having the statements in support of committing the illegal offence such as bodily injury or cause a person or group of persons to be seriously injured or give the support to the animal torture and to include but unlimited to the assembly of explosives or military weapons.

In case the advertisement is found to contain anything that is prohibited by this Conditions and Agreements, or jobtopgun see it as an improper advertisement, jobtopgun reserves the rights to remove such advertisement from the website without prior consent or advance notice.

3.8        All users are prohibited in using screen scraping, data mining, robots or similar data gathering and extraction tools on the Site for establishing, maintaining, advancing or reproducing information contained on our Site on your own website or in any other publication, except with our prior written consent.

4. Acceptance of conditions and agreements

4.1        The service user represents that information and details given to jobtopgun are all true and correct. Jobtopgun shall have the right to terminate your service without advance notice and you don’t have any right to demand for any damages compensation.

4.2        The service user agrees to accept the service and shall act in compliance with conditions and agreements of services as required and such conditions and agreements of services as shown in this service application as well as conditions and agreements and service methods to be prescribed in the future by jobtopgun shall be bound to the service user.

4.3        Jobtopgun reserves the right to change the conditions, agreements as well as service fee, advertising fee and other fees for the services, including the change, amendment, and increase or decrease of the ability of Super Resume and Jobmatch program at anytime without prior notice. When the service user has come to use the services after the change has been in effect, The service user shall be considered to have accepted such conditions and agreements.

4.4        The service user agrees that jobtopgun is able to advertise or notify the service providers of the change of conditions and agreements as well as the service fees, advertising fees and other fees, including the change, amendment, and increase or decrease of the ability of Super Resume and Jobmatch program through the website or sale person. Any notice by jobtopgun that has been published on the website shall be deemed noted by all users since the date the notice is published on the website or being informed by the sale person.

4.5        The service users acknowledges that jobtopgun may use the information of the service user given to jobtopgun through the website in identify the identify and correctness of the service user as if way deem reasonable for providing the services to the service user.

4.6       The service user agrees to accept any damage occurred as the result of the mistakes, errors of the internet, computer communication or electronic systems, equipment or the actions of The service user or the actions of other persons, no matter due to the act of wrongdoing or not.

4.7        The service user acknowledges that any evidences or documents made by the website due to the service using of the service user are all correct and proper and no need for the service user to sign or inspect them at all.

4.8        The service user acknowledges that any use of any services, some reasonable time must be given to the website for the necessary service process and the service user shall not demand the website to be responsible for any damage occurred as the result of the delay in providing the service according to the service process.

4.9        The service user acknowledges that you are a person with legal right to do the juristic acts as required by law. In case you are under 18 years old you must confirm that your representative’s legal consent has been given to you.

4.10      The service user acknowledges and agrees that Jobtopgun has the right to cancel, amend, and change the information, codes or any services given to you, either temporarily or permanently, without advanced notice.

4.11      Users acknowledge and consent that the advertisement page layout of the users may change due to the update of the website or system.

4.12      Any transactions according to this conditions and agreements shall be governed under the Thai law.

4.13      The Site may contain links to third-party websites. These are provided solely as a convenience to users and as Internet navigation tools, and not in any way as an endorsement by jobtopgun of the contents on such third-party websites. Unless otherwise stated on the Site, jobtopgun has no control over or rights in such third-party websites and is not responsible for their availability or security. If users access any linked third-party websites, they do so entirely at their own risk. Jobtopgun shall not be responsible for the contents of any third-party websites linked to the Site or any links contained in such third-party websites or any changes or updates to the above, and does not make any representations or warranties regarding the contents or accuracy of materials on such third-party websites. Jobtopgun shall not be responsible or liable for any loss or damage of any kind arising from or in connection with the use of the services or contents of such third-party websites. Further, any data or materials posted on the Site by any user may be viewed by users of other websites linked to the Site and jobtopgun shall not be responsible for any improper use by any user or third-party other than jobtopgun of any data or materials posted on the Site.

4.14      User’s communication or business dealings with, or participation in promotions organized by advertisers found on or through the Site, including payment and delivery of related goods or services, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings, are solely between the user and such advertiser. jobtopgun shall not be responsible or liable for any loss or damage of any type or nature incurred as a result of any such dealings or as a result of the presence of the advertisers on the Site or as a result of the accuracy or truthfulness of any information or data posted by the advertisers.

4.15      Users hereby agree to indemnify jobtopgun against any claims, losses, costs and damages (including legal fees and court costs) suffered or incurred by jobtopgun as a result of any other person's use of any of the jobtopgun Web Sites by using your user ID and/or password.

4.16      The Users allow jobtopgun to use trade name, business name, and logo of the users on any media or printing for the purpose of referring the jobtopgun’s clients list.

4.17     Jobtopgun reserves the rights to withold, suspend,or cancel the advertisement or services for the business of representative, agency of insurance company, networking business, direct sale, MLM member recruitment, Face-to-Face market, or any similar businesses. Also, Jobtopgun reserves the rights to withold, suspend,or cancel service or advertisements that contain the unclear or incorrect information of the job and the company profiles, ads related to the inappropriate business, or the business that requires suspecious number of resume searchs, or it has been founded that any information obtained from the website serviceshave been used by the users for any inappropriate purpose. The decision of Jobtopgun shall be deemed correct and final. The users agrees not to claim for any damages and sacrify any refund from Jobtopgun. In order to avoid any doubts about the service and advertisement please contact Jobtopgun before advertising or purchasing the service.

5. Responsibilities of Service User

In case of the change of address, information or statements in the advertisement that would have the effect against the service providing, it is the duty of the service user to notify jobtopgun for acknowledgement. The service user acknowledges and agrees that you shall pay the damages compensation and shall defend the website, associate companies, officials, agents and participants, trade partner companies and employees from any responsibility against any demands, including lawyer fee from the third person due to your advertisement for rent or any statements or the use of service, condition infringement or violation of other persons’ right.  

6. Responsibility limitation

Jobtopgun shall not be responsible for any damage as well as the direct damage, indirect damage, special damage, contingent loss or relevant loss, loss or any expenses occurred as the result of jobtopgun’s inability to perform, false order, abstention to perform, interference, negligence due to the following reasons:

6.1       Electronic service difficult at the start of transaction

6.2       Force majeure, including failure to work of the communication system and equipment or unworkable connecting signal or due to the computer virus.

6.3       The service user fails to act in compliance with the conditions and agreements on the website.

6.4       The delay or defect of the equipment due to the computer of the service user.

6.5       The delay or defect of jobtopgun’s computer systems.

6.6       The delay or defect of the internet systems of the service provider or other companies other than the services given or contracted by Jobtopgun or the inability to enter in the internet service.

6.7       Loss of profit, goodwill, utilization, information or non-objective loss for the use of service, including any information or news on the website.

The service user further agrees and accepts that:

-           Jobtopgun shall not be responsible and guarantee the correctness of information, qualifications, experiences and other information of the interested job applicants, either obtained from jobtopgun or from the interested job applicants themselves.

-           Jobtopgun does not guarantee that jobtopgun website shall be operated without the use of "cookies" with computer virus or without any errors.

-           Jobtopgun shall not responsible for any damage occurred as she result of the computer virus or other causes to the service users, members, interested job applicants and the third persons caused by Jobtopgun website access.

7. Membership and acceptance of information

Membership application on the website, The service user agrees that:

7.1        It shall provide the current, correct and complete information about the service user itself according to the details given in the application form.

7.2        It shall improve and amend the information to be conformed to the fact and privileges obtained from the membership shall be remained in existence forever as long as the service user has remained to be member of the website. Jobtopgun reserves the right to revoke the membership, or amend the membership’s rights or rewards of any service users without prior consent or notice.

7.3        Jobtopgun shall be obliged to the service according to this Conditions and Agreements only when the information, logo, artwork and any descriptions have been given to jobtopgun by the service user as necessary for the purpose of the service.

7.4        Member may cancel or remove the announcement or advertisement from the website page before due and jobtopgun shall not reimburse the money for any times or rights did not utilized by the member.

7.5        Jobtopgun may, under its own discretion, cancel or delete the service according to this contract who foreseen or may foresee that this service is not proper, containing untrue content, containing content that may infringe any intellectual property, involve with money laundering, or having objectives against the law or good morality or any other laws without notifying the service user in advance. In this event, jobtopgun shall not be responsible for any damages from the cancellation.

7.6       Jobtopgun may, under its own discretion, report to or notify the working nails concerning to the service according to this contract who foreseen or may foresee that this service is not proper or having objectives against the law or good morality or any other laws without notifying the service user in advance.

7.7        The service user agrees and acknowledges that the payment that is made on the website is a payment via Siampay. In case the agent reject or withhold any payment by the service user’s false, jobtopgun shall hold no responsibility for the damages from the rejection or withholding of the agent.

7.8        jobtopgun does not have obligation to prevent, investigate, and delete the information of the Users that has been copied from www.jobtopgun.com by other website.

8. Membership Termination

The service user acknowledges and agrees that jobtopgun has the right to terminate the password of member for the service using and to erase all information being posted in the advertisement on the website, whatever the reason, including but not limited to the failure to use the service, causing to believe that you have violated the conditions of service providing and Jobtopgun shall erase to provide all or part of the service, whether or not the notice is given, including the deletion of relating information and files during the time you were the member or obstruct your access to the files or such service and you agree that Jobtopgun shall not be responsible for damages from the termination, cancellation, or deletion.     

9. Delivery of Information

9.1        Any document or letter sent to the service user by jobtopgun at the email address, the address and/or office as notified in the membership or service application shall be considered as having been received and acknowledged the contents in the documents or letter by the service user.

9.2        The service user warrants that the email address that has been given by the service user in any part of the website is the direct access to the service user. The service user agrees and accepts that the email that is sent to such email address shall be deemed received and noted by the service users since the date that the email is sent out.      

10. Disclosure of Information

   The service user hereby consent jobtopgun to disclose the information of the service user as specified in the service application or the information relating to the service using with the website to where jobtopgun sees proper, either commercially or not. This consent shall survive forever even after the termination of the service or membership.

11. Copyrights

The website would like to notify The service user to know that all the statements, photos and pictures, voice, contents, trademarks, service marks, names, trade name, representation method and any compositions as appeared on the website are the lawful and exclusive property of jobtopgun and have been protected by intellectual property law of Thailand.          

Jobtopgun reserves the right to prohibit reproduction and distribution, or any other acts that may alter the information within, of parts of the website/document/presentation or of the document/presentation in its entirety without the prior written consent of jobtopgun.

12. Severability

The provisions of the Conditions and Agreements shall be enforceable independently of each other and the validity of each provision shall not be affected if any of the others is invalid. In the event that any provision or any part of a provision of the Terms and Conditions is determined to be or becomes illegal, invalid or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions or remaining part of the provision of the Terms and Conditions shall not be affected and, in lieu of such illegal, invalid, or unenforceable provision or part of a provision, there shall be added as part of the Terms and Conditions one or more provisions as similar in terms as may be legal, valid and enforceable under the applicable law.