งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับสมัครถึง 28 .. 2562

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสียสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งวิศวกรระดับ 3-5 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติตำแหน่งความสามารถที่ต้องการและเงินเดือนที่จะได้รับ
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
ระดับ 3 ปริญญาตรีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท
ระดับ 4 ปริญญาโทอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,830 บาท
ระดับ 5 ปริญญาเอกอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250.02 บาท

2. จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา สังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฝ่ายพัฒนาองค์กรสายงานวิชาการและแผน
3.
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก / กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..