คนชอบ “ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว” เป็นคนแบบไหน?

ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว  เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียน ฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัว เพื่อช่วยฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ หรือยังช่วยฝึกทักษะไหวพริบของผู้เล่นได้เป็นอย่างนี้ แต่วันนี้ JOBTOPGUN อยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบเล่น “ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว” เป็นคนแบบไหน!

1. อดทน
อดทนต่อการที่จะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้ว่ามาแบบไหน และอดทนในการต่อสู้กันโดยต้องมีผู้แพ้ และผู้ชนะ ซึ่งการฝึกศิลปะการต่อสู้แบบป้ องกันตัวนั้นต้องฝึ กอย่างมีความอดทน เมื่อใจรักศิลปะการต่อสู้แล้ว อุปสรรคใด ๆไม่สามารถมากั้นกลางได้ ความอดทนเท่านั้นจะนำพาเพื่อความสำเร็จของการใช้ทักษะในศิลปะการต่อสู้ป้ องกันตัวได้ยามเราสู้เรายอมต้องเจ็บปวดแต่ต้องอดทนเก็บอาการ เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ เช่นเดียวกับการอยู่ในสังคมสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ เเม้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่ถูกกดดันจากคนรอบตัว แต่เราย่อมคิดได้ว่ามันเป็นเพียงคำพูด ไม่ได้เจ็บกาย เท่ายามเราสู้

2. สุขุมเยือกเย็น
ในการฝึ กวิชาป้ องกันตัวท่านอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้สอนศาสตร์เหล่านั้นเพื่อการไปรุกรานผู้อื่น แต่สอนเพื่อ ปกป้ องตัวเอง และบุคคลอื่น ไม่เน้นการที่จะเข้าไปรุก แต่เน้นการรับมากกว่า และเน้นการอดกลั้นที่จะไม่ตอบโต้จนถึงที่สุด และถ้าจะตอบโต้ก็ต้องให้ได้ผลมากที่สุดด้วย จึงเป็นผลให้ผู้ที่ฝึกวิชาป้องกันตัวเป็นผู้ที่สุขุมเยือกเย็น และไต่ตรองเสมอ ก่อนที่จะทำอะไรลงไป จะทำอะไรต้องมีแผน ถ้าสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปดื้อๆ ก็ถูกคู่ต่อสู้น็อค หรือไม่ก็จับทางเราได้ต้องเยือกเย็นรอจังหวะ ศึกษาคู่ต่อสู้ บุกให้ตรงจุด เร็ว และแรง ไม่ต่างกับการทำงาน ถ้ามัวแก้ปัญหาสุ่มไปเรื่อยๆ อาจทำให้เกิดผลเสียมากขึ้น ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ แล้วแก้ให้ตรงจุด

3.กล้าตัดสินใจ
การมีความรู้ในด้านศิลปะต่อสู้ป้ องกันตัว เมื่อเกิดเหตุคับขัน สิ่งเดียวที่ต้องทำในยามนั้น คือการกล้าตัดสินใจการเรียนรู้ในด้านนี้เป็นสิ่งที่สอนให้รู้จักกล้าตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำ จึงมีผลกับการทำงาน ที่เมื่อถึงเวลาทำงานคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจที่จะลงมือทำสิ่งนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การต่อสู้ทุกวินาทีมีค่า หากเห็นช่องทางในการเอาชนะ ช่องทางในการเอาตัวรอดจะต้องตัดสินใจทำทันที จึงเป็นการฝึ กให้บุคคลกล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยอาศัยผลของการวิเคราะห์ที่ฉับไว กล้าเสี่ยงเมื่อเห็นหนทางที่ดีกว่า

4.มีวินัย
การจะเป็นนักกีฬาต้องมีการซ้อม การฝึ กฝน คนเก่งสู้คนที่ขยันไม่ได้ การที่เราขยันฝึ กซ้อม ซ้อมอย่าง สม่ำเสมอ เป็นเพราะเราสามารถควบคุมตนเองได้ มีวินัยในตนเอง ซึ่งสามารถมาพัฒนา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การฝึ กศิลปะป้ องกันตัว จำเป็นต้องหมั่นฝึ กฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถจดจำท่วงท่า และมีความคล่องตัวอยตู่ ลอดเวลา การบังคับตัวเองให้หมั่นฝึ กฝน คือการสร้างวินัยอย่างหนึ่ง

5.มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
การมีทักษะป้ องกันตัวก็เหมือนกับเรามีความรู้ติดตัว เมื่อเราต้องเจอคู่ต่อสู้ เราก็ใช้วิชาที่เรามีนั้นจัดการคู่ต่อสู้แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่เป็นอย่างที่เราจะรับมือได้ เราก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ท่าทางอื่นๆ ที่จะสามารถจัดการกับฝ่ายตรงข้ามได้ เหมือนกับการทำงานที่ว่า เราไม่จำเป็นต้องทำงานให้ตรงตามทฤษฎีก็ได้ แต่เราสามารถที่จะนำทฤษฎีมาดัดแปลงกับงานนั้นๆให้เสร็จก่อนเวลา แต่ผลงานที่ออกมามีค่าเท่ากันในวิชาศิลปะการต่อสู้เป็นส่วนหนึ่งที่คล้ายๆกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ในแต่ละวันที่เราจะต้องเผชิญกับ ปัญหาต่างๆมากมายที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิด เช่น เราต้องมีวิธีรับมือกับคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามอย่างไรเราถึงจะไม่ ได้รับบาดเจ็บ เหมือนกับปัญหาที่เราจะต้องเจอ ก็ต้องรู้จักวิธีปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อให้เราสามารถอยู่ในสังคมต่อไปได้

6.กระตือรือร้น
ความกระตือรือร้นที่จะซ้อมกีฬานั้นๆทำให้ร่างกายได้ฟิ ตเต็มที่ เปรียบกับการพัฒนาตน คือการมีความ กระตือรือร้นในการศึกษาสิ่งที่เราอยากรู้ให้มากๆ เพื่อที่เราจะมีความรู้ความสามารถในสิ่งนั้นได้อย่างดีเยี่ยม ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว จำเป็นต้องอาศัยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างทักษะใน การฝึ กฝนตนเอง เพื่อความสำเร็จของการศึกษา และการทำงานนั้น ๆ

7.เป็นนักวิเคราะห์
เนื่องจากการต่อสู้ในแต่ละครั้ง เราจะต้องวิเคราะห์คู่ต้อสู้ และประเมินสถานการณ์ให้ไดก้ ่อนจึงจะสามารถ ดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้นศิลปะการต่อสู้ทำให้เรารู้จักสังเกตบุคคลรอบข้าง สังเกตสีหน้า และท่าทาง รวมทั้งสถานการณ์ต่างๆรอบตัว รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ดี รวมถึงการสังเกตสิ่งรอบข้างอยู่เสมอจะช่วยให้เรามีข้อมูล และมีการวิเคราะห์สถาการณ์อยตู่ ลอดเวลา ซึ่งเป็นการฝึ กฝนทักษะนี้โดยเฉพาะ ก่อนที่จะใช้ศิลปะต่อสู้ป้ องกันตัวแต่ละครั้ง เราต้องมีการวิเคราะห์ คตู่ ่อสู้ก่อน ว่าเ ขาจะเข้ามาแบบไหน เมื่อวิเคราะห์และจับทางคู่ต่อสู้ได้แล้ว เราก็จะสามารถใช้ศิลปะต่อสู้ป้ องกันตัวได้อย่างถูกวิธี และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ ผู้ที่ใช้เรื่องของศิลปะต่อสู้ป้ องกันตัว คิดวิเคราะห์ เรื่องราวต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัว หรือในการทำงาน

8.รับมือได้กับทุกปัญหา
เราต้องคิดวางแผน และคาดการ์ณล่วงหน้าว่าคู่ต่อสู้จะโจมตีเราแบบไหน ทางไหน ทำให้ต้องเตรียมพร้อม รับมือและป้องกัน ฝึกให้เรารับมือกับปัญหาต่างๆได้ดี

9.มีความเคารพเกรงใจผู้อื่น
ในการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ชั้นสูง อาจารย์มักจะสอดแทรกปรัชญาการวางตัว และการนำวิชาที่เรียนรู้ไปใช้ วิธีต่อสู้กับปัญหาที่ดีที่สุด คือ พยายามหลีกเลี่ยงที่จะต่อสู้ นั่นคือให้พยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสติปัญญาจนถึงที่สุดเสียก่อน หรืออีกนัยหนึ่งคือการให้ความเคารพต่อทุกคน มิใช่ว่ามั่นใจว่ามีฝีมือมากกว่าผู้อื่น ก็นำวิชาที่มีนั้นไปข่มเหงเขา ศิลปะการต่อสู้ทุกแขนง นอกจากจะสอนให้ผู้ฝึ กมีความเคารพในตนเองแล้ว ยังต้องมีความเคารพในสิทธ์ิของผู้อื่นอีกด้วย เพราะศิลปะป้องกันตัวไม่ได้มีไว้เพื่อรุกราน แต่มีไว้เพื่อป้องกันตัวเองและคนที่รัก

10.มีพัฒนาการในตนเองสูง
ศิลปะป้องกันตัวเป็นศาสตร์ที่ทำให้เราพัฒนาร่างกายและจิตใจ ฝึกให้เรามีสมาธิมากขึ้น ศิลปะป้องกันตัวนั้นมีลักษณะเฉพาะตามแบบและลักษณะบุคคล ผู้ที่ฝึ กในทางด้านศิลปะการต่อสู้ จึงชอบแข่งขันและหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ตัวเองอยู่เสมอ

+ กล้าเสี่ยง
กล้าได้กล้าเสียในการเล่นกีฬาต้องคิดเสมอว่ามีแพ้ ย่อมมีชนะเปรียบกับการพัฒนาตนเอง คือต้องกล้าที่ท้า ทายความก้าวหน้า และเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเข้ามาเสมอ
+ รอบคอบ
การฝึ กรำมวยไท้เก็กในขณะรำมวยนั้น ถ้าไม่มีสติอยู่ตลอดเวลา ใจจดจ่อกับท่าที่จะรำ จะทำให้รำผิด กระบวนท่าไป ดังนั้น การฝึก ศิลปะการต่อสู้ต้องอาศัยสมาธิอย่างมาก และเป็นการฝึ กความรอบคอบในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น
+ ชอบความท้าทาย
ศิลปะการต่อสู้นั้น จำเป็นต้องมีการฝึกซ้อม และนำท่วงท่ามาประยุกต์ใช้จริง ในศิลปะการต่อสู้แต่ละแขนง นั้นจะแฝงปรัชญาต่าง ๆ ไว้ ทำให้ผู้ฝึกไม่ย่อท้อและกระตุ้นให้เกิดการชอบความท้าทาย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..