กลับ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Property Perfect Public Co., Ltd.
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมีแผนงานขยายโครงการเพิ่มขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก้าวไปพร้อมกับองค์กร 

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ส่วนลดในการซื้อบ้าน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
ข้อมูลของบริษัท

2528
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528 โดยกลุ่มผู้บริหารหมู่บ้าน จัดสรรมณียา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 300,000 บาท

 

2536
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน จำกัด

และได้นำ หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2536

 

2540
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทประสบปัญหาทางการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในประเทศ

 

2544
วันที่ 19 กุมภาพันธ์

ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และในวันที่ 2 ตุลาคม 2544ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขใน การฟื้นฟูกิจการและ ปรับโครงสร้าง หนี้ได้อย่างครบถ้วน และได้ยื่นคำขอ ออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาล

 

2547
วันที่ 12 เมษายน

จากเหตุการณ์ ปี 2544 ส่งผลให้ใน วันที่ 12 เมษายน 2547 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกฟื้นฟูกิจการ

 

2553
บริษัทได้มีการขยายธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

โดยมีการเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 6,552 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 1,092 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,726.3 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 787.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 6 บาท

 

2554
บริษัทได้มีการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยการเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,961.16 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 5,961.16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 4,726.46 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 4,726.46 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 6 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554)

 

งาน หางาน สมัครงาน Property Perfect Public Co., Ltd.
พันธกิจของบริษัท

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว : 4,726,456,320 หุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2554)

 

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท

 

มูลค่าที่เรียกชำระแล้ว : 4,726,456,320 บาท

งาน หางาน สมัครงาน Property Perfect Public Co., Ltd.
นโยบายทรัพยากรบุคคล
งาน หางาน สมัครงาน Property Perfect Public Co., Ltd.
ข้อมูลติดต่อ
Property Perfect Public Co., Ltd.
ที่อยู่
100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์
0-2247-7500 ต่อ 2074/2071
เว็บไซต์
http://www.pf.co.th
16 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
1 - 2 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
40,000 - 80,000 บาท/เดือน
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
1 - 3 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี

วันนี้
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
0 - 3 ปี
นครปฐม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

วันนี้

วันนี้
 • 1(current)
 • 2
 • 3