กลับ
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
Food Project (Siam) Co., Ltd.
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
ข้อมูลของบริษัท

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการนำเข้า และ จัดจำหน่ายอาหารแช่แข็ง อาหารสด และอาหารแห้ง ประเภทอาหารทะเล, เนื้อวัว, เนื้อแกะ และวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารญี่ปุ่นมานาน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2531 เราเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกตลาด อาหารทะเล จากต่างประเทศ ทั่วทุกมุมโลกสู่ผู้บริโภคชาวไทยหลากหลายชนิดอาทิเช่น ปลาซาบะ ปลาแซลมอนปลาหิมะ ปลาค็อด ปลาไข่ ปลาน้ำแข็งและอื่นๆอีกมากมาย บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารเป็นเป้าหมายหลัก โดยมีฐานลูกค้า ประจำ มากกว่า 4,000 ราย ณ.ปี 2550 ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตและผู้ค้าส่ง ทั่วประเทศ

 

ในส่วนของการจัดเก็บรักษาสินค้า เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักและคุณค่าทางโภชนาการของสินค้า บริษัทได้จัดทำห้องเย็นเพื่อรองรับการจัดเก็บรักษาสินค้า โดยการควบคุมอุณหภูมิของสินค้า เพื่อคงสภาพความสด ความสมบูรณ์ของสินค้า ตรงตามมาตรฐานของแต่ละประเภทสินค้า อีกทั้งยังมีระบบการกระจายสินค้าเพื่อให้ถึงลูกค้าทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งในบริการดังกล่าว เราใช้รถจัดส่งสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐาน เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีการผลิตและแปรรูปสินค้าเพิ่มเติมในสินค้าบางประเภทโดยตระหนักถึงกระบวนการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพจนได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีหรือที่เรียกว่า GMP (Good Manufacturing Practices) และ HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อการบริโภค

งาน หางาน สมัครงาน Food Project (Siam) Co., Ltd.
พันธกิจของบริษัท

มุ่งเน้นความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร

 

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้ความพึงพอใจ อันสูงสุดของลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหาร ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยตระหนักถึงคุณค่าและโภชนาการของสินค้าเป็นสำคัญ

ในโลกแห่งการแข่งขันสมัยใหม่ จะไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าต่อตราสินค้า องค์กรต่อองค์กร แต่จะ เป็นการแข่งขันระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain to Supply Chain) ในมิติของคุณภาพประสิทธิภาพ และนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราจึงให้ความสำคัญกับคู่ค้า และลูกค้าของเราเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนสำคัญทางธุรกิจที่จะต้องเติบโต พร้อมไปกับเราอย่างยั่งยืน

 

หลักปรัชญา "Care & Share"

 

กลุ่มบริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค ได้คำนึงถึงภาระความรับผิดชอบ 4 หลักที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติร่วมกัน โดยอาศัยหลักการ
When you care, you will share นั่นก็คือ


1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
พนักงานชาวฟู้ดโปรเจ็ค ทุกๆคนยึดหลักของการทำงานร่วมกันเป็นทีม " พวกเราทุกคนพร้อมมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ อย่างเป็นมิตร แก่ลูกค้าทุกๆท่านโดยเท่าเทียมกัน " พร้อมปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ยึดถือสัจจะวาจา มีสัมมาคารวะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

2. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เรามีความคิดเสมอหนึ่งว่า ความสำเร็จสูงสุดใดๆขององค์กรมิอาจได้มาโดยลำพัง องค์กรทุกองค์กร ต่าง ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นคู่ค้า คู่คิดทางการค้าที่ดีต่อกัน เพราะในทุกๆองค์กรมี จุดแข็งและจุดเด่น ที่แตกต่างกัน เราจึงเน้นความเป็น พันธมิตร และหุ้นส่วนทางการค้า กับทุกองค์กร คู่ค้า ยึดหลักเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

 

3.ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ในการทำงานร่วมกัน เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน โดยรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามศักยภาพของสถานที่ ตลอดจนถึงรายได้ความเป็นอยู่ที่พอเหมาะพอควร สร้างบรรยากาศการทำงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน เคารพซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เรามี ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพพนักงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตให้มีความสามารถทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำต่างๆได้ ยืนหยัดในความยุติธรรม มีความเสมอภาค ร่วมเสนอความคิดเห็นในการทำงานอย่างเสรี และมีความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน

เราตระหนักดีว่า องค์กรสำเร็จได้ด้วยหัวใจ ของพนักงานทุกคนที่เรียงร้อยเป็นหนึ่งเดียวด้วยความรัก ความใส่ใจ และความมุ่งมั่นสู่จุดหมายเดียวกัน

 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
เราเป็นผู้ นำเข้า ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็ง ซึ่งคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้น เราก็เป็น หนึ่งใน ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมอบแต่สิ่งที่ดีๆคืนสู่สังคม เพราะนั่นคือตัวเราเองด้วย ที่มีส่วนในการบริโภค และได้รับผล กระทบ ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จากผลิตภัณฑ์และ ต่อสภาพแวดล้อมของเรา ด้วยปณิธานที่จะมอบความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์อาหาร บริการ และรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนให้อยู่เคียงคู่กับผู้บริโภคและ สังคมไทย พวกเราชาวฟู้ดโปรเจ็คทุกคน มีคติความเชื่อร่วมกันว่า "When you care, you will share"

 

นโยบายคุณภาพ

 

สินค้าต่างๆของบริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด คัดสรรมานั้น ได้ผ่านการทดสอบและควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่แหล่งวัตถุจนกระทั่งส่งถือมือผู้บริโภค สินค้าจึงมีความสด สะอาด และปลอดภัย ได้คุณภาพจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น ปลาแซลมอนของบริษัท ฟู้ดโปรเจ็คฯ เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นแอตแลนติกแซลมอนที่คุณภาพดีที่สุด เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงในกระชังกลางทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด จึงได้ปลาแซลมอนที่มีเนื้อคุณภาพดีกว่าแหล่งอื่น โดยทุกๆสัปดาห์ ในส่วนของอาหารทะเลสดได้มีลำเลียงส่งตรงสู่ประเทศไทยทางอากาศ จากนั้นได้มีการแยกและส่งสินค้าถึงลูกค้าทันที และสำหรับอาหารทะเลแช่แข็งจะถูกลำเลียงส่งด้วยคอนเทรนเนอร์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิในต่ำกว่า -25 0 C จากนั้นจะถูกจัดเก็บในห้องเย็นขนาดใหญ่ ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ ISO, GMP และ HACCP และเก็บสินค้าในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า – 25 0 C ทำให้สามารถรักษาความใหม่ สด คงคุณภาพดีคล้ายสินค้าสดอยู่ตลอดเวลา

 

นอกเหนือจากการเก็บสินค้าที่คลังใหญ่แล้ว บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังจัดให้มีห้องเย็นเก็บสินค้าภายในบริษัทฯ ด้วย เพื่อรองรับความต้องการในการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละวันอย่างเพียงพอ และรวดเร็ว ทั้งนี้ห้องเย็นของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบ GMP และ HACCP ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการควบคุม และตรวจสอบระบบทำความเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุณหภูมิของห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ และมีเจ้าหน้าที่บริการจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นอยู่เป็นประจำ จึงมั่นใจว่า สินค้าที่จัดเก็บอยู่ในห้องเย็นนั้น มีความสด ใหม่ และคงคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีคลังสำหรับเก็บสินค้าแห้ง โดยคลังดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ปิด และค่อนข้างทึบแสง เพื่อป้องกันการกัด แทะ ของสัตว์พาหะ และแมลงต่างๆ และยังสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าแห้งไม่ให้เสื่อม หรือเสียเร็วอันเนื่องจากการสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ คิดค้น พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของทางบริษัทฯ เอง อาทิเช่น ไข่ม้วน, น้ำส้มซูชิปรุงรส ตรา ชิมันโตะ ฯลฯ ซึ่งจะมีการควบคุมตั้งแต่ การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การตรวจสอบสินค้าโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ และการจัดเก็บสินค้าในสภาวะที่เหมาะสมก่อนจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า รวมไปถึงการส่งสินค้าต่างๆ ตรวจวิเคราะห์กับหน่วยงานภายนอกที่มีมาตรฐานการตรวจสอบ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้าได้รับนั้น มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP และ HACCP แน่นอน

 

บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังให้ความสำคัญการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการลำเลียงสินค้าไปยังรถขนส่งอย่างระมัดระวัง การจัดส่งสินค้าที่เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา ซึ่งรถขนส่งของทางบริษัทนั้น มีระบบห้องเย็นเคลื่อนที่ มีการควบคุมอุณหภูมิของรถขนส่งให้ได้ตรงตามมาตรฐาน และมีการตรวจเช็คอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะทางขนส่ง เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ สด และ สมบูรณ์ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนั้น บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ได้ทำการคัดเลือกบริษัทขนส่งภายนอกที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ เพื่อที่จะจัดส่งสินค้าต่างๆ ให้ถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ และไม่สูญหาย

ทุกๆเช้าผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพจากบริษัท ฟู้ดโปรเจ็คฯ จะถูกจัดส่งถึงผู้บริโภคและผู้ค้าธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร โมเดิร์นเทรดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้ค้าส่งทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัท ฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการจัดการระบบสุขลักษณะที่ดี รับรองด้วยสัญลักษณ์ HACCP และ GMP อันเป็นมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

 

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็คฯ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ยั่งยืน เคียงคู่ลูกค้าและสังคมไทยตลอดไปให้สมดังกับปณิธานของบริษัทที่ว่า Food Project Foodservice Solution

 

งาน หางาน สมัครงาน Food Project (Siam) Co., Ltd.
นโยบายทรัพยากรบุคคล

 

สวัสดิการ
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
******************


1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. ประกันสังคม
3. ประกันชีวิต
4. เบี้ยขยัน
5. โบนัสประจำปี 2 ครั้ง / ปี
6. ทองคำรับขวัญบุตร จำนวน 1 สลึง
7. วันหยุดพักร้อนประจำปี และ สัมมนาประจำปี
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. สวัสดิการงานแต่ง, งานบวช, งานศพ

 

งาน หางาน สมัครงาน Food Project (Siam) Co., Ltd.
ข้อมูลติดต่อ
Food Project (Siam) Co., Ltd.
ที่อยู่
99/1 Wongwaen Utsahakam Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
เบอร์โทรศัพท์
0-2770-8877,0-2770-8888
เว็บไซต์
http://www.foodproject.co.th
4 ตําแหน่งงาน
ที่น่าสนใจจากบริษัทนี้
พื้นที่ทำงาน
สายอาชีพ

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
4 - 6 ปี
กทม. (ยานนาวา, บางคอแหลม, สาทร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
4 - 5 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

เมื่อวานนี้
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
5 - 6 ปี
กทม. (ยานนาวา)
ปริญญาโทหรือสูงกว่า

29/11/2022
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
สามารถเจรจาต่อรองได้
2 - 5 ปี
กทม. (ยานนาวา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

29/11/2022
  • 1(current)