Back
บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด
บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด
Thai Glico Co.,Ltd.
บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด
About Company

Glico thrive in a corporate culture that values every team member's contribution towards our goal of innovation. We work hard and play hard, our teams grow as one as they overcome challenges and have fun along the way!

Company's Information
งาน หางาน สมัครงาน Thai Glico Co.,Ltd.

ทั้ง The Philosophy of Glico และ The Glico Spirit ต่างมุ่งเน้นที่ความสำคัญของความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ และความชัดเจนในการกำหนดกรอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่รักของทุกๆ คนในโลก


บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด

บริษัท  ไทยกูลิโกะ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2513 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.8 ล้านบาท โดยการร่วมทุนของบริษัท  เอซากิ กูลิโกะ แห่งประเทศญี่ปุ่น  และได้สร้างโรงงานแห่งแรกที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  บนเนื้อที่ 6ไร่ ซึ่งในระยะแรกมีอาคารที่ทำการเพียงหนึ่งอาคารและมีพนักงานเพียง 17 คน สินค้าชนิดแรกภายใต้เครื่องหมายการค้า “กูลิโกะ” ที่ผลิตออกจำหน่ายในประเทศ คือ ผลิตภัณฑ์เพรทซ์ ขนมปังกรอบแบบแท่ง และในปีต่อมาจึงได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ป๊อกกี้ ขนมปังกรอบแบบแท่งเคลือบรสช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ  อาทิเช่นผลิตภัณฑ์   ป๊อกกี้ กลิ่นสตรอเบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์เปลอตตี้ ผลิตภัณฑ์แอลมอนด์ผลิตภัณฑ์โคลลอน เป็นต้น

ในปี 2535 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท และสร้างโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  บนเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ เพื่อขยายกำลังในการผลิตโดยได้นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 700  คน ผลิตสินค้าออกจำหน่าย  ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพรทซ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ป๊อกกี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์โคลลอน กลุ่มผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต    กลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิต  นอกจากการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้ผลิตสินค้าส่งออกจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง ซาอุดิอาระเบีย กำลังขยายการส่งออกไปสู่ประเทศในภูมิภาคอื่น เช่น ออสเตรเลีย และ ตะวันออกกลาง

เพื่อให้การดำเนินการของบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สอดคล้องกับ The Philosophy of Glico และ The Glico Spirit บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. พวกเราจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความห่วงใยต่อ ผู้บริโภค

        - ผลิตสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยอาหารทุกประการ

        - เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการวางแผน การปฏิบัติงานและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีตามขั้นตอนดังกล่าวควบคู่ไปด้วย

        - ตอบสนองความปรารถนาของผู้บริโภคด้วยความรวดเร็วและจริงใจ

        - กรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาจะต้องรีบค้นหาสาเหตุและแก้ไขพร้อมกับสร้างมาตรฐานป้องกันปัญหาดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นอีก

2. พวกเราจะแข่งขันทางธุรกิจอย่างยุติธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับสังคม

        - ทำความเข้าใจและปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริการและการขายสินค้า

        - สนใจและปฎิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงของวงการอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งระเบียบทางสังคม

3. พวกเราจะให้ข่าวสารกับสังคมอย่างกว้างขวาง เปิดเผยและถูกต้อง

        - เปิดเผยรายละเอียดการจัดการอย่างเหมาะสมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติการซื้อขายหลักทรัพย์ ฯลฯ 

        - ให้ความสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงผลประกอบการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. พวกเราจะดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

        - ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาการป้องกันมลภาวะของโลกด้วย

        - ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ส่งเสริมการนำกลับไปใช้ (Recycle) ลดปริมาณขยะและของเสีย

        - ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ภาชนะบรรจุไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

5. พวกเราจะรับผิดชอบและก่อประโยชน์ให้สังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

        - อาสาและปฏิบัติงานให้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

6. พวกเราจะต้องเข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานแต่ละคนมีบุคลิกที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีบรรยากาศของการทำงานที่ดี

        - สร้างระบบและสภาพแวดล้อม โดยผนึกความคิดสร้างสรรค์และจุดเด่นแต่ละคน 

        - ไม่แบ่งแยกเพื่อนร่วมงานด้วยเชื้อชาติ เพศหรืออายุ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

        - จัดการให้สถานที่ทำงานสะอาดและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 

7. พวกเราจะดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยคำนึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนั้นด้วย

        - เข้าใจการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือ

        - ปฏิบัติตามอุดมการณ์ตั้งแต่ข้อ 1-6 เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในประเทศ 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท ไทย กูลิโกะ จำกัด


ต้นกำเนิดกูลิโกะ

บริษัท  เอซากิ กูลิโกะ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ..2465 โดยเริ่มผลิตขนมในรูปแบบของคาราเมลที่ประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย คือไกรโคเจน ภายใต้ชื่อ “กูลิโกะ” และได้เริ่มวางจำหน่าย  ห้างสรรพสินค้ามิจิโตชิ ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองโอซาก้า

นายริอิจิ เอซากิ ผู้ก่อตั้งบริษัท เอซากิ กูลิโกะ จำกัด ได้นำเอาสารไกลโคเจน ซึ่งสกัดมาจากหอยนางรมสด ในรูปของสารประกอบของน้ำตาล ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับแป้ง นำมาผ่านกรรมวิธีเพื่อผลิตขนม ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นายริอิจิ เอซากิ จะประสบความสำเร็จในการขายยาและผลิตเหล้าองุ่นขายแล้วก็ตาม แต่เขาก็ยังคงมีความมุ่งมั่นว่า จะผลิตขนมที่ประกอบด้วยสารอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ดังนั้นเขาจึงย่างก้าวเข้าสู่วงการผลิตขนม ซึ่งเขายังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและได้ทุ่มเททั้งชีวิตของเขาให้แก่งาน โดยการผลิตขนมคาราเมลภายใต้ชื่อของ “กูลิโกะ

นายริอิจิ ใช้เวลา 3 ปี ในการที่จะทำให้ขนมคาราเมล “กูลิโกะ” เข้าสู่ตลาดและใช้เวลาอีกหลายปีในการขยายตลาดจนเป็นที่รู้จักกันอย่างทั่วถึงในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นบริษัท เอซากิ กูลิโกะ จำกัด ได้ประสพวิกฤตการณ์ที่คาดไม่ถึง คือ โรงงานผลิตขนมกูลิโกะ ที่ตั้งอยู่ในเมืองโตเกียวและโอซาก้า ได้ถูกเผาผลาญไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จนหมดสิ้น

อย่างไรก็ตาม จากความเพียรพยายามและความอุตสาหะของนายริอิจิ เอซากิและความซื่อสัตย์และอุทิศตนให้แก่งานของพนักงานทุกคน รวมทั้งผู้บริโภคทั้งหลายที่ยอมรับและเข้าใจถึงคุณค่าแห่งปรัชญาของเขา “สงเสริมคุณภาพประชาชนด้วยอาหารที่มีคุณค่า” ทำให้บริษัทฯ สามารถฝ่าฝันอุปสรรคและวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้

ในปี .. 2523 นายริอิจิ เอซากิ ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อเขามีอายุได้ 97 ปี แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ปรัชญาของเขาก็ยังคงได้รับการสืบทอดอยู่ และบริษัท เอซากิ กูลิโกะ จำกัด ก็ยังคงเน้นเจตนารมณ์ที่ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพของผู้บริโภคทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ตั้งแต่บริษัท เอซากิ กูลิโกะ จำกัด ได้ทำการฉลองครบรอบ 70 ปี เมื่อ .. 2535บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนปรัชญา (Philosophy) และกำหนดจิตวิญญาณแห่งความเป็นกูลิโกะ (Glico Spirit) เพื่อให้ท้าทายกับความแปลกใหม่ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21ซึ่งมีดังนี้

 

The Philosophy of Glico

A WHOLESOME LIFE 

IN THE BEST OF TASTE

Be inspired by tested by tastefulness!

Provide delight through wholesomeness!

Glory in the resplendence of life!

At Glico,

We are inspired to contribute

To a tastefully wholesome delight.

The Glico Spirit

ACHIEVE  . . .  INNOVATION

CHEERFULNESS!

THE THRILL

OF THE POSITIVE!

Taking full pleasure in innovation,

Let us boldly undertake all actions.

Through that which is interesting,

That which is fresh,

That which is delightful, 

That which is excellent and

That which challenges ingenuity.

We will experience that thrill of the positive.

Even more, everyone will experience the thrill

of the positive. 

Company's Mission
 Glico

ปรัชญาของกูลิโกะ

企業理念


“ สุขสันต์แห่งชีวิตที่สุดแห่งรสชาติ ”

“ おいしさと健康


สร้างสรรค์ความประทับใจในรสชาติที่เป็นเลิศ 

ความสุขใจในการที่มีสุขภาพแข็งแรง

และการมีชีวิตที่สดใสร่าเริง

おいしさの感動を

健康の歓びを

生命の輝きを


กูลิโกะมีแรงบันดาลใจที่จะมอบความประทับใจในรสชาติที่เป็นเลิศ 

ความสุขใจในการที่มีสุขภาพแข็งแรง และการมีชีวิตที่สดใสร่าเริง

เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต


Glico は、

ハート・ヘルス・ライフのフィールドで 

いきいきとした生活づくりに貢献します。


---------------------------------------------------------------------------------


หัวใจการทำงานของกูลิโกะ

Glico スピリット

“ การสร้างสรรค์พัฒนา ความสนุกกับงาน และความกระตือรือร้น ”

「創る・楽しむ・わくわくさせる」


สร้างสรรค์พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ

กล้าที่จะพัฒนาในสิ่งที่น่าสนใจ สิ่งที่แปลกใหม่ สิ่งที่ให้ความสุข สิ่งที่เป็นเลิศ

และสิ่งที่ท้าทายความสามารถ 

เราจะได้รับประสบการณ์กับสิ่งท้าทายเหล่านี้ที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาในการทำงาน

ยิ่งไปกว่านั้น ทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์จากความคิดสร้างสรรค์ที่เราได้คิดค้นขึ้นมา


創ることを精一杯楽しんで、

大胆に行動を起こしてみよう。

面白いこと 新しいこと 

愉快なこと 素晴らしいこと

創意に満ちたチャレンジは、

きっとぼくらを わくわくさせる。

もっとみんなを わくわくさせる。


---------------------------------------------------------------------------------

 


Glico

นโยบายบริษัท

行動規範


1) เราจะให้ความสำคัญกับความมั่นใจของลูกค้าในความปลอดภัยของสินค้าเป็นลำดับแรก

1) 私たちは、お客様の安全・安心を最優先にして、すべての製品とサービスを提供します。

(1.1) บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารซึ่งมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพของลูกค้า ดังนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

(1.2) เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของสินค้า จะต้องวางระบบการทำงานที่ทำให้การวางแผนงาน การดำเนินงาน และการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

(1.3) ให้การบริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและจริงใจ

(1.4) เมื่อสินค้ามีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้น ต้องรีบค้นหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก 

2) เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคมในด้านการค้าขายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม

2) 私たちは、法令・社会規範を遵守し、公正な競争を行います。

(2.1) ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการบริการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(2.2) ให้ความสนใจในกฎระเบียบและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3) เราจะให้ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทแก่สังคมด้วยความซื่อตรงและเต็มใจ

3) 私たちは、企業情報を積極的にかつ公正に開示し、広く社会とのコミュニケーションを図ります。

(3.1)เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายธุรกิจการค้า กฎหมายกำกับหลักทรัพย์สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

(3.2)ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของบริษัทให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบ   

4) เราจะดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

4) 私たちは、環境にやさしい企業活動を推進します。

(4.1)ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษรวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

(4.2)พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้ได้ใหม่ การลดปริมาณของเสีย การประหยัดทรัพยากรและพลังงานหรือการใช้สินค้าที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

(4.3)คิดค้นหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาระในการกำจัดทำลาย

5) เราจะเป็นองค์กรที่ดีที่คำนึงถึงความรับผิดชอบและการอุทิศประโยชน์เพื่อสังคม

5)  私たちは、良き企業市民としての責任を自覚し、社会に貢献します。

(5.1)ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

6) เราจะเคารพในความแตกต่างของบุคคล รวมถึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

6) 私たちは、相互に人格・個性を尊重し、安全で働きやすい環境の維持・向上に努めます。                   

(6.1)สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้พนักงานแต่ละคนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้

(6.2)พนักงานทุกคนมีความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเชื้อชาติ เพศ และอายุ

(6.3)ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกหลักอาชีวอนามัยและปลอดภัยอยู่เป็นประจำ รวมทั้งปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

7) เราจะให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

7) 私たちは、海外での事業活動においては、その国の社会・経済の発展に努めます。

(7.1)พยายามทำความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมประเพณีของสังคม และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทให้เกิดขึ้น

(7.2)ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทตั้งแต่ข้อ 1 - 6 ในทุกประเทศเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในประเทศญี่ปุ่น

งาน หางาน สมัครงาน Thai Glico Co.,Ltd.
Human Resources Policy

สิทธิประโยชน์สำหรับ พนักงาน บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด


สวัสดิการช่วยเหลือ

       - ค่าโดยสารประจำทาง

       - เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูญเสียอวัยวะในขณะปฏิบัติงาน

       - เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงาน

       - เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานสูญเสียอวัยวะนอกเวลาปฏิบัติงาน

       - เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานเสียชีวิตนอกเวลาปฏิบัติงาน

       - เงินเดือนเหลือในการคลอดบุตร

       - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตร

       - เงินช่วยเหลือเพื่อพิธีมงคลสมรสตนเอง

       - เงินช่วยเหลือพิธีศพ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร

       - เงินช่วยเหลือพิธีศพของพี่น้องร่วมบิดามารดา

       - เงินช่วยเหลือเพื่ออุปสมบท

       - เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร


สวัสดิการการตรวจและรักษาพยาบาลและการเจ็บป่วยระยะยาว

       - ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโรงพยาบาลที่บริษัทกำหนด

       - ได้รับสิทธิช่วยเหลือการตรวจและรักษาพยาบาล สำหรับค่าห้องและค่าอาหารตามอัตรา  


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

      - นำเข้ากองทุนอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างที่จ่ายตามจริง


โบนัส

      - ให้ตามผลประกอบการของบริษัท (ถ้ามี)

งาน หางาน สมัครงาน Thai Glico Co.,Ltd.
ข้อมูลติดต่อ
Thai Glico Co.,Ltd.
Place
เลขที่ 157 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
Telephone
0-2501-1270-7 ต่อ 418,403
Website
https://www.glico.com/th/
2 jobs
from this company
Job Location
Job Field

Thai Glico Co.,Ltd.
Negotiable
8 - 15 Year
Pathumthani
Bachelor's Degree

Today
Thai Glico Co.,Ltd.
Negotiable
4 - 8 Year
Ayutthaya and Central Region
Bachelor's Degree

22/01/2023
  • 1(current)