ผู้อำนวยการแผนกบัญชี/การเงิน

MaxCrane Machinery Co., Ltd.
Urgently Required!
Yesterday
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Yesterday
Basic Requirements
Full Time
10 - 20 Year
Bangkok, Samutprakarn
Master's Degree
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
 •  ตรวจสอบข้อมูล การบันทึกบัญชีและเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักการบัญชี
 •  ตรวจสอบ และ วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์
 •  รับผิดชอบดูแล ดูแล บริหารทีมงาน ให้ดำเนินการตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด
 •  สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
 •  จัดการบัญชีและการเงินเพื่อให้บรรลุนโยบายข้อบังคับและกฎหมายของบริษัท 
 •   พิจารณาและลงนามในนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางบัญชีและการเงินของ บริษัท ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในนโยบายและขั้นตอนของบริษัท เกี่ยวกับการอนุญาตและการดำเนินงานของบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมด้านบัญชีและการเงินตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับนโยบายและข้อบังคับของบริษัท
 • จัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
 •  เสนองบประมาณประจำปีและแผนงบประมาณของคณะกรรมการบัญชีและการเงินต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • พิจารณาอนุมัติการจัดทำบัญชีและธุรกรรมทางการเงินตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในนโยบายและขั้นตอนของ บริษัท เกี่ยวกับการอนุญาตและการดำเนินงานของบริษัท
 •  ปรับปรุงวิธีการบัญชีของบริษัทในปัจจุบัน
 •  อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

- เพศชาย,หญิง      

- การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี ,ปริญญาโท สาขาการเงิน

- มีประสบการณ์ 20 ปี ขึ้นไป
Welfare and Benefits
- Provident Fund
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
- Staff training and development
- ค่าครองชีพ 1,000 บาท/เดือน
- ค่าห้องพัก
- Per diem
- Telephone bill allowance
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- 5-day work week
- ประกันชีวิต
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- รางวัลอายุงานนาน
- Ordination leave
- วันลาพักร้อน
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Attendance bonus or other special compensation
- เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด,ค่าห้องพัก,ค่าน้ำมัน(เฉพาะบางตำแหน่ง)
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

MaxCrane Machinery Co., Ltd.
MaxCrane Machinery Co., Ltd.
About Company
MaxCrane Machinery Co., Ltd. is the official sole distributor of Sany Cranes in Thailand since 2008 and also has been an exclusive authorized dealer of Sany Palfinger since 2013. And in 2017 we are proudly to announce that we are chosen to be sole distributor of Hangcha’s Material Handling Equipment. And this year we are FUSO and Mercedez trucks dealer in Thailand.
MaxCrane Machinery Co., Ltd.
Location
888 Moo 9 Bangna-Trad Rd. (KM.19), Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540
Contact person
027405888
Telephone
0-2740-5888 Fax 0-2740-6006