เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์

Eternal Resin Co., Ltd
Chemicals/Petrochemicals, Trading/Import/Export
22/03/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Chemicals/Petrochemicals, Trading/Import/Export
22/03/2023
Basic Requirements
Full Time
0 - 5 Year
Samutprakarn
Bachelor's Degree
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
ลักษณะงาน
    1.ดูแลและมอบหมายงานด้านคลังสินค้า ให้กับพนักงานในสายงาน ติดตามผลรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
    2.ปฏิบัติงานตามขั้นตอน เรื่องของรับ-เก็บ-จ่ายวัตถุดิบ
    3.ปฏิบัติงานตามขั้นตอน เรื่องของควบคุมดูแลพนักงานรับ-จ่ายวัตถุดิบ ดำเนินการตรวจสภาพ-ลงบันทึก-คัดแยกวัสดุบรรจุภัณฑ์ของ       วัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
    4.ตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบให้ถูกต้องตรงตามระบบบัญชี
    5.ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและไม่ชำรุดเสียหาย รายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

Requirements
  • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการสาขาโลจิสติกส์ /วิทยาศาสตร์สาขาเคมี วิศวอุตสาหกรรม /การจัดการอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเคมีหรือใกล้เคียง ประสบการณ์อย่างน้อย 0-3ปี 
  • มีประสบการณ์ในระบบ Warehouse Management, Inventory Management, Logistic Management
  • มีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมายกำหนด
  • สุขภาพแข็งแรง / สามารถทำงานกับสารเคมีได้ / ผ่านการเกณฑ์ทหาร / ตาไม่บอดสี   

Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Telephone bill allowance
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- รถรับส่งพนักงาน
- Ordination leave
- Employee's uniform
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- Funeral payment support
- Annual bonus

Eternal Resin Co., Ltd
Eternal Resin Co., Ltd
About Company

          บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 โดยช่วงแรกนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต “เรซิ่น” เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมสี เป็นต้น ด้วยการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิต “เรซิ่น” ที่มีคุณภาพเทียบได้กับต่างประเทศและยังสามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ชั้นกลางได้เป็นจำนวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวจนเกิดมีอุตสาหกรรมใหม่ๆแตกแขนงออกมา บริษัทฯจึงขานรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายเพิ่มการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการดำเนินงานโดยมีจำนวนพนักงานกว่า300คนและได้ขยายบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง  จนสามารถผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบรองรับการผลิตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี่ที่ผ่านมา ทุกก้าวแห่งการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

Eternal Resin Co., Ltd
Location
179/90-92 Bangkok City Tower, 19th Floor, South Sathorn Raod, Sathorn, Bangkok 10120
Contact person
Human Resources Department
Telephone
0-2287-2000 Ext. 10601 Fax 0-2287-3810