Back

ผู้จัดการโครงการ (ไฟฟ้า เครื่องกล)

EMC Public Company Limited
Construction/Furnishings, Real Estate
11/08/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Construction/Furnishings, Real Estate
11/08/2022
Basic Requirements
Full Time
15 - 20 Year
Bangkok (Bangrak)
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการโครงการอาวุโส / ผู้อำนวยการโครงการ         
       
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job  Purpose):

• ควบคุมดูแลโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคลากรประจำโครงการ 

• การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด            

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):

1. ด้านสัญญา
        
1.1 ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก           
1.2 ทบทวนและตรวจสอบแบบ Tender กับแบบ For Construction เพื่อสรุปงาน  VO.ที่เกิดขึ้น           
1.3 สรุปประเด็นสำคัญๆในสัญญาหลัก สัญญาจ้างช่วง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ           

2. ด้านแผนงาน
          
2.1 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงานหลัก           
2.2 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนอนุมัติ Shop Drawing           
2.3 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนอนุมัติ วัสดุ-อุปกรณ์ วางแผนการใช้วัสดุและสินค้าคงคลังให้เกิดประสิทธิภาพ ตรวจสอบ/ติดตามแผนการนำเข้า           
 วัสดุ/อุปกรณ์โครงการ และลงนามการตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์             
2.4 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนคนงาน/เครื่องจักร           
2.5 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงาน 3 Weeks/3 Months เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด           
2.6 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนงานของผู้รับเหมาช่วง           
2.7 ตรวจสอบ/อนุมัติ/ควบคุม แผนเร่งรัดงาน เมื่อเกิดความล่าช้า           
2.8 วางแผนการป้องกันวัสดุที่จัดเก็บในสโตร์โครงการทั้งในและนอกคลัง หรืองานที่ติดตั้งแล้ว ไม่ให้สูญหายหรือเสียหาย           
2.9 คาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อวางแผนป้องกันปัญหา           

3. ด้านงบประมาณ-การเงิน           

3.1 ทบทวนแบบและวิธีการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบงบประมาณที่ได้มาจากฝ่ายประเมินราคาก่อสร้างเพื่อขอแก้ไขและขออนุมัติงบประมาณที่จะใช้           
 ในการบริหารงานภายใน 3 เดือน และควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการของโครงการฯ ให้ได้กำไรสุทธิสูงสุด           
3.2 ควบคุมการจัดทำ Cash Flow           
3.3 ควบคุมการจัดทำ / ส่ง / ติดตามงาน VO           
3.4 ควบคุมการจัดทำ / ส่ง / ติดตาม Payments           
3.5 ประสานงานกับฝ่ายการเงิน /แผนกควบคุมงบประมาณ เรื่อง Invoice           
3.6 จัดทำ CVC, PL และ Forecast Report           
3.7 ควบคุมการจ่ายค่าแรงผู้รับเหมาช่วงและค่าแรงรายวัน           
3.8 การจัดหา / เปรียบเทียบเพื่อหา Suppliers ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก / เหมาะสมให้ได้ตาม Budget           
3.9 สรุปราคาและต่อรองราคากับ Suppliers รวมถึง Option และเงื่อนไขการจ่ายเงินให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด           
3.10 ควบคุมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาช่วงเมื่อจบโครงการ           

4. ด้านเทคนิค           

4.1 สรุปวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม ราคาถูก ปลอดภัยและใช้เวลาดำเนินการอย่างเร่งรัด           
4.2 ควบคุม / ศึกษา แบบ Intregrated           
4.3 ศึกษา หา วัสดุ/อุปกรณ์ / เครื่องจักร ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง วางแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้งานหรือเครื่องมือวัด รวมทั้งตรวจสอบ           
 และอนุมัติแผนการซ่อมบำรุงและสอบเทียบตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้           
4.4 ช่วยเหลือ/ให้คำแนะนำวิศวกรโครงการในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม / บริหาร เมื่อพบปัญหาอุปสรรค           
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)            
4.5 ควบคุมการจัดทำ Method Statement ที่เกี่ยวข้อง           
4.6 วางแผนและเตรียมการเคลื่อนย้ายเข้าโครงการ(Site Mobilization) ให้มีความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่  เช่น Site Office, สาธารณูปโภค เป็นต้น           
 และเคลียร์ตามรายการที่ระบุไว้สำหรับการเตรียมการก่อนเคลื่อนย้ายออกจากโครงการ            

5. ด้าน QA/QC และ Safety           

5.1 ปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติงาน / คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้ง อบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจระบบและปฏิบัติตาม           
5.2 รับผิดชอบให้งานถูกต้องได้คุณภาพตามที่ระบุในสัญญาและรายการประกอบแบบ           
5.3 ทำความเข้าใจนโยบายความปลอดภัยและเห็นคุณค่าของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละระดับ           
5.4 ให้แน่ใจว่าการวางแผนครอบคลุมถึงมาตรการการทำงานที่ดีพร้อมทั้งสาธารณูปโภคที่เหมาะสม           
5.5 กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมที่สุดเมื่อเริ่มการวางแผนงาน,จัดหาแสงสว่างให้เพียงพอ,จัดสรรหน้าที่ทำงาน,           
 สวัสดิการสาธารณูปโภค, สุขอนามัยและข้อควรระวังเรื่องไฟเบื้องต้น           
5.6 จัดทำคำสั่ง / รายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงาน พร้อมอธิบายขั้นตอนปฏิบัติการ,และชี้แจงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงพร้อมให้ข้อแนะนำ / ข้อควรระวังที่พึงปฏิบัติ           
5.7 ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติการและข้อควรระวังกับฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ทำงานก่อนดำเนินการ           
5.8 ทำให้มั่นใจว่าเมื่อเริ่มดำเนินการนั้นๆจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้และรักษากฏระเบียบพื้นที่ทำงาน           
5.9 จัดและดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับปฏิบัติงาน,ระบบงานและเครื่องมือเครื่องจักรที่ปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อสุขภาพ           
5.10 ดำเนินการให้พนักงานและบุคคลอื่นๆได้รับการดูแลที่เหมาะสมรวมทั้งให้ประสบการณ์ที่จำเป็นและจัดการฝึกอบรมตามเห็นสมควร           
5.11 ดำเนินการจัดหาข้อมูลและข้อปฏิบัติให้แก่ลูกจ้าง/พนักงาน  รวมทั้งผู้รับเหมาช่วงในการส่งเสริมวิธีการปฏิบัติงาน           
5.12 ตรวจสอบ/เฝ้าระวังการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นที่มั่นใจว่ากระทำอย่างถูกต้อง และเหมาะสมในการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยหรือ การกระทำผิดกฎข้อบังคับตามสัญญา           
5.13 ควบคุมสภาพแวดล้อมและความสะดวกให้เหมาะสมกับหน่วยงาน           

6. ด้านการบริหารบุคลากร / ฝึกอบรม           

6.1 จัดเตรียมบุคลากร/คนงาน ให้สอดคล้องกับแผนงาน           
6.2 ควบคุมการจัดทำ Organization Chart และทบทวน Job Description           
6.3 ฝึกอบรม (On the Job Training) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้/ความสามารถเพียงพอในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน           
6.4 ดูแล สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ           
6.5 ประเมินผล / พิจารณาความดี ความชอบ / เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา           
6.6 พิจารณา Career Path ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่ออนาคตของผู้ใต้บังคับบัญชา           
6.7 สนับสนุนทีมงานให้ความร่วมมือในการควบคุมปฎิบัติงานตามระเบียบการปฏิบัติงาน  Procedure Manual และ Work Instruction  ของฝ่าย           
6.8 จัดให้มีการเสนอหรืออบรมระบบงานโดยวิศวกรโครงการ ให้กับทีมงานและผู้รับเหมาเพื่อให้เข้าใจระบบงานถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน           

7. การประสานงาน / ติดตามงาน           

7.1 เข้าประชุมประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ / ที่ปรึกษาและควบคุมงาน / ผู้ออกแบบ / ผู้รับเหมารายอื่น           
7.2 ประชุม Site Meeting อย่างสม่ำเสมอกับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาช่วง โดยเน้นเรื่องการควบคุมตารางเวลาและสรุปปัญหา อุปสรรค           
 และมาตรการแก้ไข และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้           
7.3 จัดการประมูลการขายเศษวัสดุร่วมกับคณะอนุกรรมการควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างถูกต้องโปร่งใส           
7.4 ประเมินผู้รับเหมาในขอบเขตของผู้จัดการโครงการเพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาแต่ละระบบให้เหมาะสมกับโครงการ (ทุก 6 เดือน)           
7.5 เสนอแนะความคิดเห็นในการลดต้นทุน,ลดปัญหาคุณภาพงาน, พัฒนาระบบงานหรือบุคลากรให้กับรองกรรมการผู้จัดการตามสายงาน           
                       
อำนาจในการตัดสินใจ (Authority):

1. เป็นตัวแทนของบริษัทฯในการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในงานโครงการ ถ้าได้รับการมอบอำนาจ           
2. การสั่งการเกี่ยวกับนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง           
3. การสั่งการเกี่ยวกับการ Claim การต่อสัญญาและระยะเวลาการก่อสร้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ           
4. สั่งหยุดงานผู้รับเหมาช่วงในกรณีที่งานไม่ได้ตามเป้าหมาย/คุณภาพ           
5. อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรในระดับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด  ในหน่วยงานก่อสร้าง งานโครงการ           
6. มีอำนาจอนุมัติตัดสินใจการจัดการบริหารโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหมด           
7. สามารถอนุมัติการสั่งซื้อ ณ โครงการ ก่อนส่งข้อมูลเข้าบริษัทฯภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด           
8. การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันของทีมงานหรือระหว่างผู้รับเหมาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน 


Requirements

วุฒิการศึกษา ( Education Background )

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เครื่องกล  และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
• ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):

ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency):

1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว
2. มีความสามารถด้านการบริหารงานโครงการ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการเจรจาดีมาก
3. รวบรวม ตรวจสอบ ติดตามและให้คำแนะนำในเรื่องการควบคุม วิเคราะห์การใช้งบประมาณ กำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติการใช้และควบคุมงบประมาณ
4. เข้าใจขอบเขตการปฏิบัติงานธุรการ การจัดสรรการใช้ทรัพยากร ควบคุม ติดตามปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการแก่หน่วยงานต่างให้มีประสิทธิภาพ
5. ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ให้คำแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
6. เข้าใจวิธีการ กระบวนการจัดการคุณภาพงาน นำเสนอความคิดในการปรับปรุงการทำงาน สามารถวางแผนตรวจสอบประเมินคุณภาพ วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพงาน บริการ ภายในองค์กร
7. เข้าใจหลักการ วิธีการบริหารจัดการ บริษัทรับจ้างภายนอก ติดต่อประสาน ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทรับจ้าง กำหนดนโยบายหรือแผนงานในการบริหารจัดการบริษัทรับจ้างภายนอก
8. มีความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของทีม
9. มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี
10. มีความสามารถในการวางแผนงาน และจัดทำระบบการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Fuel/transportation fees
- ประกันชีวิต
- Social security
- Health insurance
- ประกันสุขภาพ
- Accident Insurance
- Employee's uniform
- Annual bonus

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Human Resources
<1 years, Current
แนะนำ
Human Resources
<1 years, Current
แนะนำ
เงินดี สวัสดิการครบ
สังคมดี
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
-
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
24/04/2019
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
-
24/04/2019
EMC Public Company Limited
EMC Public Company Limited
About Company

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

EMC Public Company Limited
Location
28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
Contact person
Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
Telephone
0-2615-6100 Ext.6192 Fax 0-2615-6100 Ext.2003
Other Openings at this Company
See all
EMC Public Company Limited
ผู้จัดการนิติบุคคล (คอนโด)
EMC Public Company Limited
Bangkok
Negotiable
EMC Public Company Limited
เขียนแบบ (ก่อสร้าง สถาปัตฯ)
EMC Public Company Limited
Bangkok (Bangna)
Negotiable
EMC Public Company Limited
พนักงานเขียนแบบ (ไฟฟ้า, เครื่องกล, ปรับอากาศ)
EMC Public Company Limited
Ayutthaya and Central Region
Negotiable