Back

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

Beyond Training Co.,Ltd
Marketing, Education, Advertising/Public Relations, Business Service
Today
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Marketing, Education, Advertising/Public Relations, Business Service
Today
Basic Requirements
Full Time
3 - 5 Year
Bangkok (Khlongsan)
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities

Responsibilities:

 • กำกับ ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ตลอดจนวางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด พฤติกรรมลูกค้า คู่แข่งในอุตสาหกรรมตลอดจนโอกาสและปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านการตลาดประจำปี

 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่อตำแหน่งงานนั้น

 • ดูแลแคมเปญโฆษณา Facebook Ads, Google Ads และการซื้อโฆษณาบน Digital Platform บนแพลตฟอร์มต่างๆ 

Requirements

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ (Requirements):

 • ศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหารจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการตลาด หรือด้านโฆษณาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเข้าใจในเรื่องของการทำ Digital Marketing และมีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องมือ Social Media
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ (Skills):

 • สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด, Content Creator, การโฆษณาประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาด และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการตลาดออนไลน์และสามารถบริหารทีมงานให้ใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและเวลาอย่างเหมาะสม
 • ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Recreational allowance
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Employee's uniform
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

Beyond Training Co.,Ltd
Beyond Training Co.,Ltd
About Company
    ด้วยอุดมการณ์และความตั้งใจที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนประเทศด้วยปัญญา โดยช่วยพัฒนาบุคคลกรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อก้าวทันการแข่งขันในโลกยุค Digital Disruption มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดผลสำเร็จ จากการสนับสนุนโดยผู้บริหารที่มีแนวคิดสมัยใหม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลง อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตให้องค์กรในสภาวะการณ์ที่ผันผวนในปัจจุบัน
   
    บริษัท Beyond Training จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางความรู้ในหลากหลายรูปแบบทั้งการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร (Corporate Training) และการผลิตสื่อความรู้เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง (Self -Improvement) เราเป็นบริษัทฝึกอบรมที่มีอัตราการเติบโตสูงในรอบปีที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับประเทศในการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร อาทิเช่น ไทยประกันชีวิต, สมิติเวช, AIS, PANDORA, SCB, CENTRAL Group และบริษัทอื่นๆอีกมากมาย ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและประยุกต์ใช้ได้จริง
Beyond Training Co.,Ltd
Location
768 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Contact person
อริสา
Telephone
090-2252544
Other Openings at this Company
See all
Beyond Training Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Key Account Executive)
Beyond Training Co.,Ltd
Bangkok and its Vicinity
Negotiable
Beyond Training Co.,Ltd
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager)
Beyond Training Co.,Ltd
Bangkok
Depend on qualifications and experience
Beyond Training Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Learning & Development Solution Design)
Beyond Training Co.,Ltd
Bangkok and its Vicinity
25,000 - 30,000 baht/month
Beyond Training Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
Beyond Training Co.,Ltd
Bangkok and its Vicinity
Negotiable