Back

ผู้ตรวจสอบภายใน

Home Product Center Public Co.,Ltd
Retail/Wholesale
11/08/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Retail/Wholesale
11/08/2022
Basic Requirements
Full Time
1 - 10 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
25,000 - 50,000 baht/month

Responsibilities

หน้าที่หลัก

    ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในสำหรับระบบตอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของบริษัท ว่ามีความมั่นคงด้านข้อมูล, มีการปกป้องทรัพย์สิน, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ , ตอบสนองวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล,ให้ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่นำมาใช้งาน หรือ ที่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง, ให้ความเชื่อมั่นกับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ และ ให้ความเชื่อมั่นในความพร้อมกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

รายละเอียดงาน

1. กำหนดแผนงานตรวจสอบในด้านคอมพิวเตอร์ แต่ละปี ร่วมกับผู้บังคับบัญชา

2. ทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อนำใช้ประกอบการกำหนดแผนงานตามข้อ 1.

3. จัดทำแนวการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ( Audit Program ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

4. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบ ( Audit Program ) ที่กำหนดให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

5. รวบรวม สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และ สาเหตุของปัญหาที่พบ ข้อบกพร่องต่างๆ เอกสารที่รวบรวมได้ ข้อมูลสนับสนุนผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำรายงานการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชา

6. ติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะ และประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

7. รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล ข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมตรวจสอบระบบสารสนเทศของบริษัท

8. รายงานผลความคืบหน้าของงานตรวจสอบ และรายงานผลกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น กรณีทุจริต หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิRequirements

1 การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สารสนเทศ , บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2ผ่านงานตรวจสอบ ด้าน Computer Audit หรือ มีความรู้ด้าน Computer อย่างน้อย 3 ปี
3 มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP , Program ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
4 หากผ่านงานใน ธุรกิจ ค้าปลีกจะพิจารณา เป็นพิเศษ 


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Overtime
- Marriage gift
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ
dream3

logourl
Sales
>1 years, Current
แนะนำ
Sales
>1 years, Current
แนะนำ
สวัสดิการดีมาก
มีความก้าวหน้า
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
-
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
18/03/2019
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
-
18/03/2019
Home Product Center Public Co.,Ltd
Home Product Center Public Co.,Ltd
About Company

Home Product Center Plc. was founded in 1995, we quickly expanded our business nowsaday we already have more than 60 branches all over Thailand and our company was listed in the Stock Exchange of Thailand since 2001. Over sixteen years in the name of your familiar HOMEPRO we keep on giving our customer better service better experience and better valued added, every year we continued expanding our business, expanding our new store for serving for more.

In this year 2021, we will open the new branch in Vietnam if you are looking for the somethings challenge, more successful and more better living. We would like to invite you to join with our business and be a part of our success team, no matter you need talents or you want to utilize your expertise please join us today and we will "Grow" together.
Home Product Center Public Co.,Ltd
Location
เลขที่ 31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Contact person
Human Resources Department
Telephone
0-2832-1364,0-2832-1000 Fax 0-2832-1299
Other Openings at this Company
See all
Home Product Center Public Co.,Ltd
Merchandiser
Home Product Center Public Co.,Ltd
Nonthaburi
Depend on qualifications and experience
Home Product Center Public Co.,Ltd
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Home Product Center Public Co.,Ltd
Bangkok and its Vicinity
Negotiable
Home Product Center Public Co.,Ltd
โปรแกรมเมอร์
Home Product Center Public Co.,Ltd
Nonthaburi
20,000 - 50,000 baht/month
Home Product Center Public Co.,Ltd
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย Home Service
Home Product Center Public Co.,Ltd
Pathumthani
Negotiable