Back
Project Planning Services Co., Ltd.
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

สถาปนิก

Project Planning Services Co., Ltd.
Urgently Required!
Construction/Furnishings
24/06/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Construction/Furnishings
24/06/2022
Basic Requirements
Full Time
5 - 15 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
30,000 - 80,000 baht/month

Responsibilities
- ทบทวนทำความเข้าใจและตีความตามแบบรูป ข้อกำหนด และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specification) เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งพิจารณาเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน
- ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว
- ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อเสนอ เพื่อการอนุมัติแบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง
- ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป และข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
- พิจารณาสั่งการให้มีการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากทำการก่อสร้างต่อไป แล้วรายงานผู้จัดการโครงการเพื่อหาทางแก้ไข
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้งานเสียหาย
- ตรวจสอบและสั่งการให้่ช่างเทคนิคจัดทำบัญชีปริมาณและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพไว้แล้ว ทั้งที่นำไปก่อสร้างแล้วและยังมิได้นำไปก่อสร้าง
- ตรวจสอบปริมาณและผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอแล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณาเพื่อขอเบิกเงินงวด โดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม

Requirements

- เพศ ชาย - หญิง 
- อายุ 25 - 55 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม

- มีประสบการณ์ด้าน ก่อสร้าง อาคารสูง งานภาครัฐ ห้างสรรพสินค้า

- ใช้โปรแกรม Revit ได้อย่างเชี่ยวชาญ 

- เข้าใจการทำงานของ BIM เชิงลึก
- มีใบประกอบวิชาชีพระดับ ภาคี สามัญ วุฒิ พิจารณาเป็นพิเศษ

-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษWelfare and Benefits
- Accident Insurance
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Annual bonus
- Annual trip or party
- Employee's uniform
- Flexible working hours
- Fuel/transportation fees
- Funeral payment support
- Ordination leave
- Overtime
- Per diem
- Performance/results-based bonus
- Provident Fund
- Social security
- Staff training and development

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Engineering
>1 years, Current
แนะนำ
Engineering
>1 years, Current
แนะนำ
สวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานดี
ผลตอบแทนขึ้นอยู๋กับความสามารถ
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
8%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
15/03/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
8%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
15/03/2022
Project Planning Services Co., Ltd.
Project Planning Services Co., Ltd.
About Company
PPS group is one of the leading engineering professional service firms in Thailand, providing engineering and architectural services for both private and public sectors. PPS serves a wide range of clients includes retail, residential, healthcare, education, hospitality, industrial, office and public infrastructure.

PPS provides comprehensive services on all aspects of project management and engineering design from initial conception to completion of the project including continuation of services and facility management.

In additions, PPS group is expanding our scope of services through our subsidiaries and partners. Currently, our subsidiaries and partners include :
PPS Design (PPSD) provides comphesensive engineering design service.
SWAN + maclaren (Thailand) provides architectural design service.
PPS Information Consultant (PIC) provides IT Systems Consulting service.
Project Planning Services Co., Ltd.
Location
381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7, Seree 7) Rama IX Road, Suanluang, Bangkok 10250
Telephone
0-2718-2785-9 Fax 0-2300-5545