Back

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อาวุโส (หลายอัตรา) มีประสบการณ์ Outsource จะพิจารณาเป็นพิเศษ

IA Signature Company Limited
Urgently Required!
Accounting/Auditing
24/11/2023
Job Description
About Company
Accounting/Auditing
24/11/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 5 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- กำหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเลือกตัวอย่างมาทำการตรวจสอบ
- ประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน และ ตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน ของแต่ละกิจกรรม/กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานของบริษัทลูกค้า
- สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ
- จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อนRequirements

- เพศ : ชาย / หญิง
- อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
- สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบบัญชี / ตรวจสอบภายใน
- ประสบการณ์ : งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 3 - 5 ปี และหากมี Certificate (CPA, TA, CIA, CPIAT Etc.,…) ที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ทักษะความชำนาญ:
- การเจรจาต่อรอง
- การติดต่อประสานงาน
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- การควบคุมและจูงใจทีมงาน
- การนำเสนอผลงาน
- การใช้ MS Excel เพื่อการตรวจสอบ
- การประเมินสาระสำคัญของความแตกต่างระหว่างแนวปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ดี กับ แนวปฏิบัติที่ใช้อยู่จริง
Welfare and Benefits
- Professional fee (if Possession of a professional audit certification)
- Provident Fund
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Marriage gift
- ค่าล้างรถกรณีใช้รถส่วนตัวในงานของบริษัท
- Ordination gift
- Per diem
- Vehicle depreciation allowance
- 5-day work week
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Flexible working hours
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus

IA Signature Company Limited
IA Signature Company Limited
About Company
IA Signature Company Limited. เป็นสำนักงานตรวจสอบภายในที่เชี่ยวชาญด้านการให้ความเชื่อมั่นและด้านการให้คำปรึกษา ต่อระบบควบคุมภายใน สำนักงานมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลาย โดยให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประเภทของบริการ ดังนี้ :
1. ด้านการตรวจสอบภายใน
2. ด้านการให้คำปรึกษาต่อระบบการควบคุมภายใน
3. ด้านการบริหารความเสี่ยง
4. ด้านการควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ

IA Signature Company Limited
Location
324/8-10 หมู่บ้านเวิร์ฟ เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Contact person
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Telephone
0-2079-5499