Back

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด สาขาภูเก็ต (พนักงานประจำ)

Navakij Insurance Public Company Limited
Urgently Required!
Yesterday
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Yesterday
Basic Requirements
Full Time
3 - 5 Year
Phuket
Bachelor's Degree
Depend on qualifications and experience

Responsibilities

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. ดำเนินการจัดทำ บริหารและติดตามงานต่ออายุกรมธรรม์กับลูกค้า หรือแหล่งงานให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ดำเนินการบันทึกกรมธรรม์ในระบบเฉพาะประเภทภัยที่กำหนด และได้รับอนุมัติ
3. ดำเนินจัดพิมพ์ และจัดเอกสารกรมธรรม์ตามเวลาที่กำหนดสำหรับประเภทภัยที่ได้รับมอบหมาย ส่งตัวแทนและผู้เอาประกัน
4. ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบรับแจ้ง CBC(งานรถยนต์) และงาน Non-motor ขออนุมัติตามอำนาจ
5. ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา แจ้งเบี้ยประกัน และยืนยันทำประกันแก่ตัวแทนและลูกค้า รวมทั้งประสานงานในการสำรวจภัย
6. ดำเนินการพิจารณารับประกันจากตัวแทนและลูกค้าตามทุนประกันและประเภทภัยที่สามารถรับได้และเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณารับประกัน
7. ดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกัน, ความคุ้มครอง,การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ ลูกค้า/ตัวแทน เมื่อมีข้อสงสัย

8. ดำเนินการให้บริการงานด้านสินไหมแก่ลูกค้า โดยการแนะนำเบื้องต้น แจ้งสำรวจความเสียหาย และตรวจสอบความเสียหาย ออกใบเคลม 


Requirements
คุณสมบัติ:
- เพศหญิง/ เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เปิดรับสมัคร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้
- บุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง คล่องตัว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีWelfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Overtime
- Scholarship/ education allowance
- Marriage gift
- Recreational allowance
- Telephone bill allowance
- 5-day work week
- ประกันชีวิต
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Flexible working hours
- Ordination leave
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Customer Services
>1 years, Current
แนะนำ
Customer Services
>1 years, Current
แนะนำ
สวัสดีการดีมาก
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
9
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
1%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
24/10/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
9
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
1%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
24/10/2022
Navakij Insurance Public Company Limited
Navakij Insurance Public Company Limited
About Company

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 79 ปี  เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทและสินทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น (Good Corporate Governance) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐาน คุณภาพภาคการค้าและบริหาร  จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนและเป็นเจัาของร่วมโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย

Navakij Insurance Public Company Limited
Location
27th Floor, Sathorn Nakorn Tower, 100/48-55 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Contact person
Human Resources Department
Telephone
0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1734/ 1735 Fax 0-2636-7999
Other Openings at this Company
See all
Navakij Insurance Public Company Limited
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Depend on qualifications and experience
Navakij Insurance Public Company Limited
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Depend on qualifications and experience
Navakij Insurance Public Company Limited
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (ตรวจรับงานซ่อม/ตรวจรับซากอะไหล่)
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Sathorn)
Negotiable
Navakij Insurance Public Company Limited
เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาระยอง)
Navakij Insurance Public Company Limited
Rayong
Depend on qualifications and experience
Navakij Insurance Public Company Limited
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (ภัยยานยนต์ : Motor)
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Depend on qualifications and experience