Back

เลขานุการผู้บริหาร

Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
Urgently Required!
Only English resume will be considered.
25/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
25/01/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 10 Year
KhonKaen
Bachelor's Degree
20,000 - 50,000 baht/month

Responsibilities
ลักษณะงานหลัก
จัดทำร่างวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ตามที่กำหนด วางแผนนัดหมายการประชุมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมห้องประชุม ของว่างในระหว่างการประชุม อุปกรณ์ในห้องประชุม พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุม จดบันทึก และสรุปรายงานการประชุม
- กลั่นกรองข้อมูลที่เข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทาง E-mail หรือเอกสาร หนังสือ และรายงานต่างๆ จากภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ แจกแจง และสรุปงานที่ความซับซ้อน และหลากหลาย ในรูปแบบที่กระชับและผู้บริหารสามารถที่จะสอบทานได้อย่างรวดเร็ว
- จัดการตารางเวลา กลั่นกรองนัดหมายต่างๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดตารางการนัดหมายที่เหมาะสม
- จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจให้ทิศทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านการบริหารอื่นๆ และเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ร่างหนังสือ จัดเตรียมข้อมูล แก้ไขข้อความ รูปแบบการนำเสนอ การสื่อสาร และเอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนด เพื่อเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาก่อนส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
- จัดการตารางการเดินทาง เส้นทางและรูปแบบการเดินทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ในการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น และตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับผู้บังคับบัญชา
- ติดตามงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูล และระดับความลับโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานอื่นๆ
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน และห้องประชุมที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้อง ประสานงานกับ Supplier หรือเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาตามที่กำหนด เพื่อให้การฝึกอบรมพนักงานตามความจำเป็นให้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ/เช่าอุปกรณ์
- ดูแลและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ด้านการขอซื้อ ปริมาณคงเหลือของเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอุปกรณ์สำนักงาน
- ดำรงไว้ซึ่งความรู้ ทักษะในงาน และพัฒนาความรู้ และทักษะในงานให้เป็นปัจจุบันผ่านโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Requirements
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การด้านเลขาฯ 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการประสานงานการสื่อสารที่ดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
  • มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC และ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในด้านการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน (Microsoft Office) ในระดับดีมาก

Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Overtime
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Marriage gift
- Ordination gift
- Per diem
- 5-day work week
- ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
- Social security
- Flexible working hours
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

logoHR.png
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
About Company
กลุ่มบริษัทขอนแก่นแหอวน บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' ที่มีความมั่นคงมากว่า 45 ปี
Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
Location
115 Mitraparb Highway,Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000
Contact person
ฝ่ายทรพยากรบุคคล แผนกสรรหาบุคลากร
Telephone
043-221-880 ต่อ 405, 086-458-2093
Other Openings at this Company
See all
Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
KhonKaen
20,000 - 30,000 baht/month
Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล
Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
KhonKaen
40,000 - 60,000 baht/month
Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
MIS Manager
Khon Kaen Fishing Net Factory Co., Ltd.
KhonKean and North-East
40,000 - 60,000 baht/month