Back
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
28/11/2022
Basic Requirements
Full Time
1 - 2 Year
Ayutthaya and Central Region
Bachelor's Degree
Negotiable

Responsibilities
1 Conducting research to develop new and improved processes for manufacturing
2 Conducting tests and monitoring the process performance throughout production
3 Troubleshooting problems associated with manufacturing processes
4 Designing and planning equipment layout
5 Evaluating processes and equipment to ensure compliance with environmental and safety regulations
6 Estimating production costs
7 Follow up with the expertise for implementing corrective actions to eliminate errors
8 Monitored productivity & utilization by process control techniques to achieved desired targets
9 Assembles reports to document process status and changes.


Requirements
1 Degree in Mechatronics ,Mechanical, Electrical engineering. GPA 2.75
2 Industry-related experience at least 1 - 2 years as a process engineer, CNC Industry would be advantageous.
3 Critical thinking, Documentation, Organization , and Problem-solving skills.
4 Good command in English
5 Proficiency in MS Office and AutoCAD.


Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Overtime
- Social security
- Employee's uniform
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus

บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
About Company
บริษัทของเรามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไห้มีคุณภาพเเละมาตรฐานอยู่ในระดับสากล ด้วยเทคโนโยโลยีการผลิตและควบคู่กับนำระบบบริหาร และการจัดการมาใช้ อย่างเช่นระบบมาตรฐานรอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 นอกจากนี้บริษัท ยังจัดไห้มีการฝึกอบรม เพิ่มทักษะการทำงานไห้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีควานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อไห้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ควบคู่กับการปลูกฝังจิตรสำนึกและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อยกระดับ สร้างจุดเเข็งสู่การเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยื่น" ในวาระที่บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ครบรอบ 20 ปี ในปี 2557 บริษัท ยังคงเน้นนโยบายที่ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด คือ "คุณภาพของงานและการตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน" ซึ่งนโยบายนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกข้อหนึ่งที่ทำไห้บริษัทของเรามีความเจริญก้าวหน้าและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา และเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ บริษัท ได้วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการเเข่งขัน รองรับการเติบโตและการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยนโยบาย "4 WIN" คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดไห้ลูกค้า การคงไว้และการรักษาภาพลักษณ์ รวมทั้งชื่อเสียงที่ดีขององค์กร ด้วยการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการมีจิตรสาธารณะเพื่อสังคมและประเทศชาติ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมประเภทนี้ พร้อมก้าวเดินเคียงข้างอุตสาหกรรมไทยอย่างมั่นคง
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
Location
59 หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Contact person
ณัฐวุฒิ
Telephone
092-556-9426 Fax 035-700-099