Back
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
27/11/2022
Basic Requirements
Full Time
5 - 15 Year
Bangkok (Bangrak)
Bachelor's Degree
Negotiable

Responsibilities

  • บริหารจัดการ ตารางนัดหมายผู้บริหาร จัดตารางการนัดหมาย ตารางการประชุม และหมายกำหนดการต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานแจ้งการนัดหมายให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง เพื่อให้การนัดหมายเป็นไปตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบ/ติดตามงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
  • จัดทำ ตรวจสอบ ร่าง จดหมายโต้ตอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
  • พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและ ความเร่งด่วนของข้อมูลต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
  • นัดหมายการประชุม และ บันทึกรายงานการประชุม
  • ดูแล อำนวยความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลสำคัญ จากหน่วยงานภายในและภายนอก
  • จัดการเรื่องการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร (ตั๋วเครื่องบิน,ที่พัก,อาหาร, รถรับส่ง)
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร Requirements

• เพศหญิง 

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ/ประสานงาน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

• มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ

• มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

• มีความสามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดีWelfare and Benefits
- Dental insurance
- Life insurance
- Provident Fund
- Staff training and development
- ค่าทันตกรรม
- Fuel/transportation fees
- Marriage gift
- Ordination gift
- Telephone bill allowance
- 5-day work week
- ประกันชีวิต
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Flexible working hours
- Ordination leave
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- Funeral payment support
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 years, Current
แนะนำ
>1 years, Current
แนะนำ
สวัสดิการดี
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
2%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Neutral
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
4/5
29/03/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
2%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
29/03/2022
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
About Company
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก โดยได้ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

ปัจจุบัน บริษัทเป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจ T.C.C Group โดยคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้าและเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น สุราแสงโสม เบียร์ช้าง เครือโรงแรมอิมพีเรียล ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เบอร์ลี่ยุคเกอร์และเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานที่ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Location
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Contact person
ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
Telephone
0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346 Fax 0-2631-2588
Other Openings at this Company
See all
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สถิติผลงาน
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok (Bangrak)
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Fleet Manager
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Samutprakarn
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานนิติกรรม-สัญญา (AVP Level)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหม (Fax Claim)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok (Bangrak)
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามัญ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok (Bangrak)
Negotiable