นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะดำเนินการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ บริการ​​ ("ผู้ใช้บริการ") บนแพลตฟอร์มของบริษัท www.superresume.com www.jobtopgun.com และ www.saywana.com (“แพลตฟอร์ม”) มี จุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อการบริการในทั้ง 3 แพลตฟอร์ม เพื่อให้ ผู้ใช้บริการได้รับทราบ ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะแจ้ง ให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่าน เว็บไซต์ และบริษัทจะส่งอีเมล์กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ท่านทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับ ใช้ เมื่อบริษัทได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

บริการหลักที่บริษัทจะให้ในแต่ละแพลตฟอร์ม

 • แพลตฟอร์ม Super Resume เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ ในฐานะเป็น Job Seeker เข้ามาใช้ ในการจัดทำประวัติย่อสำหรับสมัคร งานที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยนำเสนอตัวตนของผู้ใช้บริการ ให้น่าสนใจ โดยให้บริการ (1) สร้าง Resume ที่เป็นมาตรฐานตาม เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเป็น ผู้ให้ข้อมูลผ่าน Questionnaire (2) เก็บ Resume ที่ได้มีการสร้างของผู้ใช้บริการแต่ละรายไว้ในระบบ และ (3) เปิด เผยข้อ มูล Resume ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม JOBTOPGUN เพื่อให้ผู้ใช้บริการของ แพลตฟอร์มดังกล่าว ใน ฐานะ Job Hunter พิจารณาข้อมูลของผู้ใช้บริการฝ่าย Job Seeker ตาม ที่แสดงไว้ใน Super Resume โดยการเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม JOBTOPGUN
 • แพลตฟอร์ม JOBTOPGUN เป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการเสนอจับคู่ระหว่าง การโฆษณาประกาศหาบุคคลเพื่อรับ เข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยผู้ใช้บริการในฐานะ Job Hunter และ ข้อมูลประวัติการทำงานที่ผู้ใช้บริการในฐานะ Job Seekers ได้ให้ไว้ ด้วยตนเองหรือด้วยการใช้บริการ แพลตฟอร์ม Super Resume โดยบริษัทจะดำเนินการดังนี้ (1) รวบรวมรายละเอียดการโฆษณาหา บุคคล ของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Hunter และประวัติการทำงานของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Seeker เพื่อ ประเมินและเปรียบเทียบความสามารถใน การจับคู่ความเหมาะสมและใกล้เคียง (2) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ เงื่อนไขจากการโฆษณาและข้อมูลประวัติการทำงานของผู้ใช้บริการทั้งสอง ฝ่ายผ่านทางหน้าแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละฝ่ายมีสิทธิเลือกเพื่อติดต่อกัน (3) กรณีผู้ใช้บริการฝ่าย Job Hunter สนใจ อยากได้ ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Seeker คนใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้บริการ Job Hunter อาจติดต่อมา เพื่อขอให้บริษัทเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เป็น Job Seeker บริษัทจะ พิจารณาการตั้งค่าการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ Job Seeker ดังกล่าวก่อน หากได้รับอนุญาต บริษัท จะเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Job Seeker ให้แก่ผู้ใช้บริการ Job Hunter
 • แพลตฟอร์ม SAYWANA เป็นแพลตฟอร์มชุมชนเครือข่ายของผู้ใช้บริการ Job Seeker ให้ผู้ใช้บริการ Job Seeker ที่มีลักษณะตามข้อมูล ที่แสดงไว้ใน Super Resume ใกล้เคียงกันสามารถติดต่อกัน เพื่อให้ คำปรึกษาและแนะแนวทางในการพัฒนาสายงานและวิชาชีพของผู้ใช้ บริการระหว่างกันได้ โดยบริษัท (1) จะรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำไว้ใน Super Resume และที่ผู้ใช้บริการสร้างเพิ่มเติมผ่าน แพลตฟอร์ม SAYWANA (2) นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการต้องการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มตาม เงื่อนไขการตั้งค่าความ เป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้บริกรอาจกำหนด (3) ให้คำแนะนำกลุ่มของผู้ใช้บริการที่มีความ สนใจ หรือคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันให้ได้เลือกติดต่อและ แลกเปลี่ยนระหว่างกัน
บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านบ้าง?

ในการให้บริการของบริษัท ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่ผู้ใช้บริการให้มาภายใต้หัวข้อใน Questionniare ของ Super Resume ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก วันเดือนปีเกิด รูปภาพ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน (“ข้อมูล Super Resume”)
 • ข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาผู้ใดผู้หนึ่งในองค์กรผู้ใช้บริการฝ่าย Job Hunter ได้แก่ ชื่อ เบอร์ติดต่อ หรืออีเมลส่วน บุคคลของผู้ที่ต้องการให้บริษัท หรือผู้ใช้บริการฝั่ง Job Seeker ติดต่อ (“ข้อมูล Job Hunter”)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม SAYWANA อาจให้เพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการ สร้าง Profiles หรือการ แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนเอง ซึ่งรวมถึงรายรูปภาพต่างๆ ข้อมูล ความสนใจ ข้อมูลภาพรวมประวัติการทำงาน ประวัติการ ศึกษา ที่จะมีการ Upload ผ่านแพลตฟอร์ม (“ข้อมูล SAYWANA”)
 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online Identifiers) ต่างๆที่จะมีการใช้เมื่อมีการใช้บริการใน แพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล IP Address ข้อมูลชื่อผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) และการใช้ Cookies เพื่อการติดตามการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (“ข้อมูล Online”)
ทั้งนี้บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจาก 2 ช่องทาง คือ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากผู้ใช้ บริการโดยตรง หรือได้รับข้อมูลส่วน บุคคลมาจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทหรือหน่วยงานจ้างงานเดิมของผู้ใช้ บริการ หรือจากผู้ใช้บริการอื่น​ ซึ่งกรณีได้รับข้อมูลจากบุคคลอื่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดในลักษณะใดบ้าง และด้วยวัตถุประสงค์ใด?

 1. การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล Super Resume
  • สำหรับ ข้อมูล Super Resume ซึ่งมีการระบุนิยามไว้ บริษัทจะดำเนินการเก็บและรวบรวม เพื่อการนำไป ใช้แสดงผลจัดทำเป็น Super Resume ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหลักของ แพลตฟอร์ม Super Resume หากไม่ได้รับข้อมูลส่วน บุคคลจากผู้ใช้บริการ ทางบริษัทย่อมไม่สามารถ สร้าง Super Resume ตามรูปแบบมาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์โดยผู้ใช้บริการได้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำในรูปแบบของ Super Resume ดังกล่าวจะได้รับการบันทึกและเก็บไว้ในระบบ ของบริษัท ซึ่งอาจมีการส่งต่อข้อมูลไปเก็บไว้ผ่านระบบ Cloud Service Provider โดยบริษัทจะรักษา ข้อมูลดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการดังกล่าวยังเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของบริษัท
Copyright ©2020 Super Resume Co., Ltd.
All Rights Reserved.
Download Application
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google
All jobs  |