วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 4 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านการขาย
-งานขายด้าน MICE: Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions (งานประชุม งานการจัดการท่องเที่ยว การประชุมนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ)
-สร้างยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
-สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และลูกค้า
-Ensure งานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
-จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า
-จัดส่งข้อมูลของลูกค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกส่วนก่อนถึงวันจัดงาน และหลังงานเสร็จสิ้น
-ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงิน
ด้านการบริการ
-ดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม
-รับฟังความต้องการของลูกค้า และนำเสนอการขายให้กับลูกค้า
-อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของศูนย์ เช่น พื้นที่ให้บริการต่างๆภายในศูนย์ อัตราค่าบริการ เป็นต้น
-ให้บริการลูกค้าตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น และจนจบงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
ด้านการวิเคราะห์
-จัดทำรายงานตามที่ได้มอบหมาย
-วิเคราะหความต้องการของลูกค้าและจัดส่งรายงานความพึงพอใจของลูกค้าเป็นรายเดือน
-สามารถต่อรองกับลูกค้าเพื่อปิดการขายได้

คุณสมบัติ
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / โรงแรมและการท่องเที่ยว หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน หรือติดต่อลูกค้า 2 ปีขึ้นไป หรือตามความเหมาะสม
-มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด อ่าน และ เขียน)
-มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และเรียบเรียงได้
-ทำงานด้านเอกสารได้ดี
-ความสามารถด้านใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน: Microsoft Office (Word / Power-point / Excel)

สวัสดิการ
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ทุนการศึกษา
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Thai Beverage Public Company Limited (“ThaiBev”) was established in 2003, owns 18 distilleries and 3 breweries in Thailand and distributes several significant brands consists of 3 segments, namely spirits, beer and non-alcoholic beverage under more than 100 brands. It also has significant operations in Scotland, producing malt Scotch whisky, vodka, gin, and liqueurs. Later, in 2006, ThaiBev was listed in the Singapore Exchange (“SGX”), and has since expanded its business from spirits to non-alcoholic beverage and food, to increase the variety of products that ThaiBev offers, improve the effectiveness of its logistics channels, and diversify the business’ risk. Today, ThaiBev is not only Thailand’s leading beverage producer, but also one of Asia’s largest producers.


ThaiBev’s are the production bases that are widely recognized for meeting internationally accepted standards and are environmentally friendly. From the sourcing of quality raw material, the standardized production and packaging processes, to effective by-product management, we are proud to deliver products and services that deliver to the needs of our consumers around the world. ThaiBev’s products are sold in 5 continents, over 90 countries all around the world with more than 1,100 direct sales teams across Thailand. We also have distribution centers and networks, locally and abroad, to ensure our products reach our consumers with quality.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2785-5555 ext 11
เว็ปไซต์
แบ่งปัน