เจ้าหน้าที่ขาย - HOD (Pre – Sales)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
24/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
24/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Purpose 
รับผิดชอบบริหารขายสินค้าในช่องทาง HOD และการกระจายสินค้าและดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละตราสินค้า และควบคุมงบประมาณส่งเสริมการขาย เพื่อกระจายสินค้าและผลักดันยอดขายในช่องทาง HOD และการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับกลุ่มลูกค้าของช่องทาง HOD เพื่อให้เกิดการบริโภคสินค้าในช่องทาง HOD ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด

Scope of Work 
เนื่องจากช่องทาง HOD เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกบริโภคสินค้าของบริษัท อีกทั้งข้อกำหนดด้านการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การกระจายสินค้าในช่องทาง HOD จึงมีความสำคัญเชิงการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ (awareness) ในตราสินค้า รวมทั้งกระตุ้นให้มีการบริโภคมากขึ้น

Key Responsibilities 
 •  วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้า รวมถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง HOD ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่เทรดมาร์เก็ตติ้งวางไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในกลุ่ม HOD เพื่อให้ลูกค้าใช้หรือบริโภคสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนการเพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม HOME และ OFFICE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สินต่างๆ ให้พร้อมบริการ และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแผนควบคุมงบประมาณ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด
 • ติดตาม รวบรวม ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทาง HOD เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาและกำหนดแผนงาน และสามารถ แข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและประเมินความพึงพอใจในการบริการด้านส่งมอบสินค้าและบริการของกลุ่มลูกค้าช่องทาง ในกลุ่ม HOD ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริหารการจัดส่ง อย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้และทักษะในด้านการขาย รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจการขาย
 • กล้าแสดงออก และมีทักษะทางด้านการสื่อสาร และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์ ข้อมูลการขาย เพื่อทำการตลาดเชิงรุก
 • มีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับงานขาย
 • มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงบนพื้นฐานของข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อหาทางแก้ไข
 • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้ง มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองและโน้มน้าวผู้อื่นเป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และการประสานงานที่ดี มีใจรักในงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

สวัสดิการ
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย
ไทยเบฟ มีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2785-5555 ext 11
เว็ปไซต์
แบ่งปัน