รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
ปทุมธานี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • คิดค้นหรือเสนอแนะแนวทาง/โครงการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบในการติดตามเรื่องการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ศึกษาความเป็นไปได้ความคุ้มค่าของงาน เพื่อขออนุมัติดำเนินการและงบประมาณ
 • จัดทำรายงานการใช้พลังงานต่อปี เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ทั้งภายในและภายนอก
 • ดูแลระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในพื้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • กำหนดตารางการทำงานของช่างภายในทีมให้ทำงานเสร็จทันตามกำหนด
 • ควบคุมงานระบบ M&E ทั้งหมดของโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • ติดต่อประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาในกรณีเกิดปัญหาดูงานเรื่องประมาณราคา ตลอดจนสนับสนุน Technical support
 • ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Technical (Electrical) อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ปฎิบัติงาน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

สวัสดิการ
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เกี่ยวกับบริษัท

Bangkok University is one of the oldest and most famous private universities in Thailand under the patronage of the Bangkok University Foundation. The University has operated since 1962 with A.Surat and A.Pongtip Osatanugrah’s resolution to found a private university as a center of knowledge to develop modern graduates with knowledge and practical skills to serve the country in the future.  


Thousands of graduates from BU have served not only Thailand but also the global community at large. That copiously results from the fact that the University has strived for quality education to empower students in terms of theoretical knowledge and practical work skills. To date, quality education at BU is made possible through highly qualified faculty, efficient supporting staff, modern technology, stimulating learning environment, and international cooperation. We at BU are fully aware of the founders’ vision, and we are all committed to continuously serving the country and the world with high quality education. All are welcome to become a part of our journey for the development of humanity and the world. 


Bangkok University, Creative University

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่อยู่
119 Rama IV Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทรศัพท์
0-2407-3888 Fax 0-2407-3999
เว็ปไซต์
แบ่งปัน