รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
30/11/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 8 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
• ช่วยดำเนินการและร่วมประเมินและสอบทานการศึกษาวิเคราะห์โครงการ การประเมินระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงาน การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงและการจัดทำโปรแกรมการตรวจสอบ(Audit Program)
• ช่วยดำเนินการและร่วมตรวจสอบภาคสนาม(Audit Fieldwork) ตามโปรแกรมการตรวจสอบ(Audit Program) และช่วยสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กำหนด
• ช่วยดำเนินการและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
• ช่วยดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวณการทำงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• ช่วยดำเนินการและร่วมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน และนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
• ช่วยดำเนินการและร่วมจัดทำเอกสารเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และจัดทำสรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ
• ช่วยดำเนินการและร่วมติดตามผลการตรวจสอบ(Follow up)หรือติดตามการปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบของหน่วยงานรับตรวจ
• ช่วยดำเนินการและร่วมตรวจสอบนอกแผนงาน เช่น การตรวจนับทรัพย์สิน การติดตามวิเคราะห์ ข้อมูลจากระบบรายงานเป็นรายเดือน เป็นต้น
• จัดทำ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน ในหัวข้อที่กำหนดไว้ หรือตามแผนงานตรวจสอบ
• ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี, การเงิน, IT, MIS, AIS, STAT
• เพศหญิง/ชาย อายุ 28 ถึง 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• มีประสบการณ์ด้าน Internal/External Audit, Internal Control, Risk Management หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 5-8 ปี
• มีประสบการณ์ด้านระบบ ERP (SAP, Oracle)
• มีความรู้ด้านบัญชีหรือกระบวนการ IT เป็นอย่างดี
• ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel, PowerPoint)


สวัสดิการ
- Dental insurance
- Life insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาวันเกิด
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 90 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
ชื่อผู้ติดต่อ
สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
โทรศัพท์
0-2242-4396,02-242-4300 Fax 0-2669-4278
เว็ปไซต์
แบ่งปัน