เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
04/12/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
04/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (สาทร)
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 พัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 โดยวิเคราะห์ Specification และความต้องการของผู้ใช้ระบบ
 ที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์
2 บำรุงรักษาระบบงานหรือโปรแกรมที่รับมอบหมาย
3 ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากของเดิมให้มีประสิทธิภาพ
 โดยศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบงานของบริษัท


คุณสมบัติ

อายุ 24-35  ปี 

ไม่จำกัดเพศ

ปริญญาตรี สาขา

  • คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน  3 ปี 

2.มีประสบการณ์ Oracle Database หรือ Java หรือ SQL Command 1 ปี

3.มีประสบการณ์งานเขียน Program อย่างน้อย 1 ภาษา 1 ปี

4.มีความรู้ในระบบงาน ERP

5.มีความรู้ระบบงานงานขายและระบบงานขาย

6.มีความรู้ระบบบัญชีและการเงิน

7.มีความสามารถในการสื่อสาร

8.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และระยะยาวได้ดี

9.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีรักงานบริการ

10.มีความเป็นผู้นำและสร้างทีมในการทำงานได้

11.ขยันอดทนต่อสถานการณ์ที่กดดันได้และมีความรับผิดชอบสูง


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

          บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 โดยช่วงแรกนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต “เรซิ่น” เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมสี เป็นต้น ด้วยการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิต “เรซิ่น” ที่มีคุณภาพเทียบได้กับต่างประเทศและยังสามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ชั้นกลางได้เป็นจำนวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวจนเกิดมีอุตสาหกรรมใหม่ๆแตกแขนงออกมา บริษัทฯจึงขานรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายเพิ่มการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการดำเนินงานโดยมีจำนวนพนักงานกว่า300คนและได้ขยายบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง  จนสามารถผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบรองรับการผลิตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี่ที่ผ่านมา ทุกก้าวแห่งการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
ที่อยู่
179/90-92 Bangkok City Tower, 19th Floor, South Sathorn Raod, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2287-2000 Ext. 10601 Fax 0-2287-3810
เว็ปไซต์
แบ่งปัน