01/12/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กทม. (พระโขนง)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ดูแลรับผิดชอบด้าน Infrastructure System ให้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการ Installation, Configuration, Maintain and Report ของระบบ Virtualization (VMWare, Nutanix), OS (Linux, Windows) และ Storage เป็นต้น
  • ดูแลรับผิดชอบระบบบริหารจัดการระบบ Backup and Recovery
  • ดูแลรับผิดชอบระบบ Network (Switch, Wire, Wireless, NAC) และ Network Operation Center (Noc)
  • ดูแลรับผิดชอบระบบ Security (Firewall, IPS, WAF) และ Cyber Security Operation Center (CSoc)

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้าน SYSTEM ENGINEER 1-3 ปี 
  • มีความรู้ความเข้าใจเชิง Programming and DevOps, DevSecOps และ RPA (Robot Processing Automate) และ Low Code System
  • สามารถ Investigates and analyzes technical information และหาข้อสรุป

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้ยืมพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัท และรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะรถจักรยานยนต์ 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ที่อยู่
26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณสาโรช
โทรศัพท์
0-2100-9191 ต่อ 5203 Fax 0-2643-0293-4
เว็ปไซต์
แบ่งปัน