กลับ

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
30/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
30/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 10 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กำหนดนโยบายและแผนการทำงานของโรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมาย
3.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป็นไปตามเป้าหมาย
4.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
5.มีการกำหนดกลยุทธ์ ให้กับทุกแผนกในฝ่ายโรงงาน เพื่อทำการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และลดต้นทุน อย่างต่อเนื่อง
6.สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
7.ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาแต่ละหน่วยงาน ในด้านการปฏิบัติงาน ในสังกัดโรงงาน ให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์การอาหาร,วิศวกรอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5ปี
• สามารถบริหารจัดการ พนักงาน ทีมหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้ดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ อาทิ ฝ่ายผลิต คลังสินค้า และแผนกซ่อมบำรุง รวมทั้งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หากมีความรู้เรื่อง ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านอาหาร เช่น GMP , HACCP , ISO , GFSI (BRC SQF FSSC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการจัดการและองค์กรที่ดี มีความเข้าใจบทบาทและบริหารพนักงานไม่น้อยกว่า 500 – 1,000 คน
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
• มีความคิดเชิงบวก พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สามารถปรับตัวและทำงานในลักษณะที่เป็นโรงงาน ได้


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2536 ดำเนินกิจการ ผลิตพืชผักและผลไม้ แช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออก บริษัทได้พัฒนาธุรกิจขยายเข้าสู่ ตลาดอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจรในฐานะเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่าย ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทที่มีประสบการณ์อันยาวนาน ในด้านการเกษตรแผนใหม่ งานแปรรูปอาหารและการผลิตอาหารแช่แข็ง
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่
106/5 Moo 8 Chiang Mai-Lampang Rd., T.Saraphi A.Saraphi, Chiang Mai 50140
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
089-838-7171 Fax 053-421-388
เว็ปไซต์
แบ่งปัน