กลับ

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
24/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
อสังหาริมทรัพย์
24/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
อุบลราชธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลงานในภาพรวมของงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ทั้งระบบ รวมไปถึงงานพัฒนาบุคลากร (HRD) ขององค์กร
• จัดทำแผนกลยุทธ์ในงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
• ดูแลงานการวางแผนและบริหารอัตรากำลังคนประจำปีและรายไตรมาส สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ บริหารจัดการงานสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการขององค์กร
• จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สร้างระบบการเรียนรู้และการทำ Knowledge Sharing เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• ออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดเป้าหมายงานและตัวชี้วัดหลัก (Target Setting & KPIs) ของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
• ดูแลการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารค่าจ้าง การให้สวัสดิการและการจ่าย Performance Incentive ต่างๆ
• บริหารจัดการในเรื่องแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน
• การจัดทำสำรวจและเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินเดือนในตลาดแรงงาน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
• จัดทำแผนและดำเนินงานในด้านแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมพนักงานที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความผูกพันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
• บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลกฏระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน การประกาศนโยบายบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานต่างๆ
• ดูแลและให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อบังคับในการทำงานและกฎหมายแรงงานให้แก่ฝ่ายบริหาร และพนักงาน

คุณสมบัติ
เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารงานบุคคล มากกว่า 5 ปีขึั้นไป
สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. แรงงาน รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
มีทักษะการสื่อสารดี มีความละเอียดรอบคอบ
หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ประกันสังคม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด
บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
โครงการหมู่บ้านจัดสรรอรุณโฮม ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและบ้านการจัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่ายให้ชื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานทีทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบ คำนวณ เขียนแบบแปลน แผนผังและรับปรึกษาเกี่ยวกับกิจการ
บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด
ที่อยู่
590 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ชื่อผู้ติดต่อ
พิมพ์วลัญช์
โทรศัพท์
091-015-6363, 099-292-3999 Fax 045-996-700
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
บริษัท คอร์เอเชีย จำกัด
อุบลราชธานี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์