กลับ
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ)

ทรัพยากรบุคคล, สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
27/09/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ทรัพยากรบุคคล, สินค้าอุปโภค/บริโภค, เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
27/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 14 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
40,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้จัดการฝ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ
Compensation&Benefits Manager
กำหนดกลยุทธ์ นำนโยบายมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา พร้อมทั้ง ตรวจสอบเอกสารนำส่งธนาคาร และดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการ ตลอดจนตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อให้พนักงานได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการในเรื่องของสวัสดิการประกันสังคม, ประกันกลุ่ม ,ภาษี บริหารจัดการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการทำงานทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน รวมถึง รางวัล สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงานให้มีความเป็นธรรม ถูกต้อง และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนบริหารจัดการทีมงานในฝ่ายค่าจ่างและสวัสดิการให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1. งานด้านการจ่ายผลตอบแทน
1.1. ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินเดือนของพนักงานสาขาและสำนักงานใหญ่
1.2. ทำการวิเคราะห์การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการของตลาดภายนอกเพื่อเปรียบเทียบและนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการขององค์กร
1.3. วิเคราะห์ ประสิทธิภาพการดำเนินการทางด้านการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานรวมถึงนโยบายการจ่ายให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
1.4. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายค่าแรง รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในแต่ละรอบการจ่ายเงินเดือน เปรียบเทียบยอดขายในแต่ละงวดเดือน เปรียบเทียบค่าล่วงเวลากับค่าแรง ตรวจสอบ
1.5. กำกับ ควบคุมการดำเนินการ จ่ายโบนัส รางวัลต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
1.6. ตรวจสอบและดำเนินการแข่งขันการจ่ายค่าตอบแทนและโครงสร้างของสวัสดิการ เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติในตลาดแรงงาน
1.7. กำกับ ควบคุมการดำเนินการ ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
2. งานด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
2.1. กำกับ ควบคุมการดำเนินการ งานด้านสวัสดิการพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และกฏหมายที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
2.2. กำกับ ควบคุมการดำเนินการ งานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด
2.3. กำกับ ควบคุมการดำเนินการงานสวัสดิการอื่นๆในส่วนของสาขาและสำนักงานใหญ่ให้ถูกต้องตามกระบวนการที่กำหนดเพื่อให้บริการแก่พนักงาน
2.4. การเสนอแนะ ออกแบบสวัสดิการและผลประโยชน์ใหม่ๆให้กับพนักงาน
2.5. ริเริ่ม ผลักดันโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารสวัสดิการ ให้พนักงานรับทราบสวัสดิการเป็นไปในทิศทางและนโยบายที่กำหนด
3.งานด้านการพัฒนาบุคลากร
3.1. ประชุมกับทีมงานค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และระดมสมองหาเทคนิควิธีการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน
3.2. จัดส่งพนักงานในทีมเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน
3.3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทีมค่าจ้างและสวัสดิการ
3.4. ให้คำปรึกษาแก่ทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ
3.5. เป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการแก่ระดับผู้จัดการสาขาและผู้จัดการหน่วยงานในศูนย์สนับสนุนกลาง (Zen Support Center)
4.งานด้านการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.1. สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีให้กับพนักงานทั้งหน้าสาขาและสำนักงานใหญ่
4.2. นำเสนอแนวทางการแก้ไขในปัญหาที่เกิดจากการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ
4.3. นำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
5. งานด้านให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
5.1. ให้คำแนะนำทางด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการกับหน่วยงานฝ่ายต่างๆ
5.2. ให้คำปรึกษาค่าตอบแทนให้กับการจ้างพนักงานใหม่ การปรับตำแหน่งและการย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานส่วนต่างๆ
5.3. ให้คำแนะนำและความรู้ต่างๆ ด้านกฎหมายแรงงานกับพนักงานได้ทุกระดับ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สอบถามเพิ่มเติม : 0655201859 แจ็ค

Line : https://line.me/ti/p/KjJOddBjDk
สถานที่ทำงาน
zen corporation group public company limited
662 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 (ตรงข้าม แยก 11)แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Map : https://maps.app.goo.gl/8o5joAwrEeQYDgE9A
มาครั้งแรก ตั้งหลักตรงบีทีเอส อ่อนนุช ขึ้นวิน ฝั่ง เซ็นจูรี่ มาเซ็นสำนักงานใหญ่ ประมาณ 40 บาท ถ้าเดินมา ตรงบิ๊กซี อ่อนนุช จะเหลือ 30 บาท หรือ ขึ้น 2 แถวแดงตลาดอ่อนนุช - ตลาดพัฒนาการ ประมาณ 8 บาท

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา
(Education Background) ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน
(Professional Experiences) ประสบการณ์ด้านการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ 7 ปีขึ้นไป
เพศ และอายุ (Sex and Age) ชาย / หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติอื่น ๆ (Other) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
ภาษาอังกฤษ : ขั้นปานกลางเทียบเท่าคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
คอมพิวเตอร์: Microsoft office (Word , Excel , Power Point)
การจัดทำReport และ จัดการข้อมูล Excel ระดับ สูง


สวัสดิการ
- Vehicle allowance (ค่ายานพาหนะ)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันภัยกลุ่ม (ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาพักร้อนประจำปี,ลากิจ
- สวัสดิการอื่นๆ อาทิเช่น ส่วนลดในการทานอาหารแบรนด์ต่างๆในเครือบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือจัดงานศพ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินเยี่ยมไข้พนักงาน
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.3
4.1
2.7
3.4
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
มากที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
17/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
1%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
17/06/2020
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
zen corporation group public company limited ผู้เปิดดำเนินการธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทย อาทิเช่นกลุ่มแบรนด์ญี่ปุ่น ZEN , AKA, ON THE TABLE, Sushi Cyu , TETSU , Din's และ ในส่วนแบรนด์ไทย ตำมั่ว, ลาวญวณ, แจ่วฮ้อน,  มีอัตราการเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความเป็นมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารที่มีคุณภาพ เราประสบความสำเร็จจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ และกำลังพัฒนาธุรกิจสู่ต่างประเทศ มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเซนเรสเตอรองท์ เราพร้อมมอบโอกาสที่หลากหลาย ท้าทายและผลตอบแทนที่คุ้มค่า หากท่านมองหาความก้าวหน้า ขอเชิญร่วมเป็นทีมงานกับเรา
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
662 ซอย อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณปรวัฒน์
โทรศัพท์
0-2019-5000, 065-520-1859 Fax 0-2719-5000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน