กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
22/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ส่วนงานการเงิน
 • วิเคราะห์ จัดทำ และนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบ
 • นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณ ของฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์แผนลงทุน ในความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการในอนาคตของกิจการและ วิเคราะห์ระยะเวลาการคืนทุน อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ
 • จัดทำและนำเสนอแผนการใช้เงินลงทุน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหาร
 • วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ อุตสาหกรรมเดียวกันได้

ส่วนงานบัญชี และการวางแผนภาษี
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางบัญชีและการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ และการบันทึกบัญชี
 • ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
 • วางแผนทางด้านภาษี ควบคุม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีเพื่อส่งหน่วยงานราชการ

ส่วนงานบัญชีต้นทุน
 • วางระบบงานบัญชีต้นทุนและควบคุมระบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • กำหนดโครงสร้างวิธีคิดต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริง
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพงานด้านต่างๆของกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาบัญชี, การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์มากกว่า 10  ปี ใน บทบาทบริหารการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด (ร้านปั้นคําหอม)
บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด (ร้านปั้นคําหอม)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่และขนมไทย ในแบรนด์ ปั้น คำ หอม เบเกอรี่ มีสินค้ากว่า 300 ชนิด ประกอบ เค้ก ขนมปัง คุกกี้ พาย ครัวซอง ขนมไทย ส่งจำหน่ายให้กับร้านสาขา "ปั้นคำหอม เบเกอรี่" ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 37 สาขา และส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป ร้านกาแฟ รับจัดขนมเบรคสัมมนา
บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด (ร้านปั้นคําหอม)
ที่อยู่
12/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์
034-648-071 ต่อ 116,127,081-995-9139,034-919-249
เว็ปไซต์
แบ่งปัน