กลับ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกเรียกเก็บหนี้ / Collection Manager

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, อสังหาริมทรัพย์
25/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, อสังหาริมทรัพย์
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
กทม. (ปทุมวัน)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบรายงานลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระมากกว่า 3 เดือน (NPL)
2. ตรวจสอบรายงานทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท
3. วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางหาแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ สัญญาประนีประนอม เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการ
4. ตรวจสอบและควบคุมความคืบหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์รอการขาย
5. ประสานงานกับฝ่ายกฎหมายในการดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ
6. ตรวจทานและประสานงานกับแผนกปฎิบัติการสินเชื่อ เมื่อสัญญาของลูกหนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
7. ตรวจทานและประสานงานเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ระหว่างลูกหนี้กับแผนกรับชำระหนี้
8. วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลสถานะทางคดี เมื่อได้รับข้อมูลจากฝ่ายกฎหมาย
9. ตรวจสอบเอกสารและทำเรื่องขอเบิกเงิน เมื่อจะเข้าไปประมูลซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
10. บริหารการเข้าตรวจสอบดูแลทรัพย์สินรอการขาย ก่อนส่งมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการขาย
11. ตอบอีเมล์ คำถามของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้
12. วิเคราะห์และหาแนวทางการปรับปรุง KPI ของแผนก
13.จัดทำสรุปสรายการชำระหนี้ทุกๆงวดตามที่กำหนด (Collection)
14.ทบทวนความครบทวนของการจัดทำ Billing ของฝ่ายการเงินสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับชำระหนี้ครบตามสัญญา
15.ดูแลการประสานงานระหว่างฝ่ายการเงินรับและลูกหนี้เพื่อยืนยันการรับชำระเงินของลูกหนี้
16.ให้บริการกับลูกค้าสินเชื่อ ต่อจากฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ภายหลังจากมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้วเสร็จ
17.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปิดวงเงินกู้และทำนิติกรรมปลอดจำานอง/ขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน
18.ดูแลภาพรวมการดำเนินการติดตามหนี้รวมถึงลูกหนี้ที่ครบกำหนดโดยดำเนินการจดทำหนังสือแจ้งต่ออายุล่วงหน้า 3 เดือน
19. ดูแลกระบวนเริ่มต้นรับชำระให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เช่น การจัดทำ Direct Debit, Recurring หรือ Auto Transfer เป็นต้น
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี ตรวจสอบบัญชี  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

ประสบการณ์ขั้นต่ำ 10 ปี สายงานสินเชื่อ หรือประสบการณ์ 15 ปี ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ด้านธุรกิจสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ ติดตามหนี้ 5 ปี 

มีทักษะในด้านบริหารการเงิน หรือ Treasury

มีทักษะในการวางแผนกกลยุทธ์

มีทักษะเกี่ยวกับกฎหมายติดตามหนี้

การสื่อสารภาษาอักกฤษในระดับดี

มีระบบความคิดในการบริหารจัดการงานโดยไม่พึ่งพิงแต่คำสั่งของผู้บังคับบัญชา และ Self Motivation

สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีสวัสดิการ
- Life insurance
- Dental insurance
- Medical insurance
- Travel allowance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 20 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.1
3.6
3.9
ฟังเสียงจากบริษัท

มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ เป็นกลุ่มบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่าง "มั่นคง" มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
MBK GROUP มีโอกาสให้เติบโตในหลากหลายเส้นทางอาชีพ ภายใต้กลุ่มธุรกิจของ MBK GROUP ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ และ ศูนย์สนับสนุนองค์กร ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื่นๆ ศูนย์สนับสนุนองค์กร
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
บริษัทในฝันของหลายๆคน
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25/01/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
25/01/2022
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงในระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความสุขและความพึงพอใจสูงสุดที่ครบวงจร จากการดำเนินธุรกิจอันหลากหลายถึง 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217, Fax 0-2853-7000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน