กลับ

ผู้จัดการโรงงาน (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร) เฉพาะผู้มีประสบการณ์ด้านกระจก อลูมิเนียม

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
01/03/2024
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
01/03/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
สมุทรสาคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-รับนโยบายมากำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และปฏิบัติตามแผน หรือเป้าหมานที่วางไว้อย่างมัประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

-ควบคุม ดูแล และมอบหมายให้แต่ละแผนกที่รับผิดชอบ จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด

-ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน และนำเสนอต่อผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ตลอดจนวางแผนเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

-ร่วมประชุม วางแผน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

-ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยึดถือนโยบาย ระเบียบวินัย ให้เป็นไปตามที่กำหนด

-ประสานงานกับแผนกที่รับผิดชอบ ให้มีการดำเนินการเกี่ยวการประเมินผลงานของพนักงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-สรุป จักทำรายงานผลการปฎิบัติงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

เพศชาย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์งานด้านบริหารทั่วไปในโรงงาน 10 ปีขึ้นไป 

มีพื้นฐานด้านงาน curtainwall งานกระจก อลูมิเนียม

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ในระดับดี

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

มีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว และการเข้าถึงแหล่งความรู้

มีมุมมองที่เชื่องโยงกับอาชีพการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความเชื่อว่าผลงานที่ดีนั้นเกิดจาการฝึกฝน พัฒนาทักษะการทำงานของตน


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 2 รีวิว
above standard
4.5
4.0
3.2
3.5
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
วิศวกร
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
3.7
3.5
4.7
ภาพรวมถือว่าดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
11/09/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
11/09/2023
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามเม็ททัล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2519 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในวงการประตู หน้าต่างอลูมิเนียมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์งานผนังกระจกที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมด้าน Curtain Wall ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้บริการและได้สร้างผนังกระจก (Curtain Wall) ที่มีคุณภาพสูงให้กับอาคารต่างๆ เป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทฯ คือ ผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำแห่งการพัฒนา สินค้าคุณภาพ ให้แก่วงการก่อสร้าง

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่
2445/27-30 อาคาร ธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์
0-2318-1383,02-318-1385 ต่อ 127,151 Fax 0-2319-1782
เว็ปไซต์
แบ่งปัน