กลับ

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ด่วนมาก!
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
28/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
28/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
 • ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 • ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
 • ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติตามเกณฑ์
 • ประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้
 • ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
 • จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี
 • จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
 • รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • ภารกิจที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย


คุณสมบัติ
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ในการทำงานกำกับการปฏิบัติงาน หรือตรวจสอบ Compliance or Audit บริษัทหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ในธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปปง.
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด  ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 50
บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ที่อยู่
888/1 ถนน คลองลำเจียก แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวริสา ทิพวัน
โทรศัพท์
0-2508-1567 ต่อ 3350
เว็ปไซต์
แบ่งปัน