กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
23/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 15 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• อำนวยการ วางแผน ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์องค์กร (Strategy Risk) ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง (Market and Liquidity Risk) ตลอดจนด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ให้เป็นไปตามนโยบาย
• บริหารจัดการ ดูแล กำกับการดำเนินงานภายในฝ่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของทางราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง หรือ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลงานบริหารความเสี่ยง
• มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
• มีทักษะการถ่ายทอดงาน การสอนงาน การให้คำปรึกษา การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาโดยมองภาพรวมของธนาคารเป็นหลัก
• มีภาวะผู้นำ และบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก สามารถวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.6
3.3
2.7
3.2
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.3
การเงิน
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.3
4.3
4.2
3.5
4.2
งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29/03/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
29/03/2023
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย
• ให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
• ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
• สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ระบบการบริการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ที่อยู่
310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2265-3473 Fax 0-2270-0508
เว็ปไซต์
แบ่งปัน