กลับ

พนักงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดออนไลน์

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
23/09/2022
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
23/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 ปี
ปทุมธานี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 • งานสร้างสรรค์ คิดคอนเซป ออกแบบโลโก้-บรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • งานออกแบบงานกราฟิค แบนเนอร์ อินโฟ กราฟิค Motion Graphic ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาในงานโครงการที่รับผิดชอบ
 • ทำสื่อโฆษณาผ่าน Website, Social Network ได้ (Facebook , IG You tube Chanel ) 
 • เข้าใจการทำตลาดสินค้าออนไลน์ การจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย Promotion
 • งานทำเครื่องมือส่งเสริมการขาย เช่น PowerPoint, Video , website, handouts, leaflet etc.
 • งานตัดต่อคลิปวีดีโอที่สามารถดึงดูดใจ หรือน่าสนใจ ให้กับการเสนองาน

คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป 
 • ปริญญาตรี สาขา การออกแบบศิลป์ ออกแบบพาณิชย์ ศิลปกรรม เทคโนโลยีการพิมพ์ หรือ 
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • มีความรู้ในงานสร้างสรรค์ คิดคอนเซป ออกแบบโลโก้-บรรจุภัณฑ์ ผลงานอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • มีความรู้ในงานออกแบบงานกราฟิค แบนเนอร์ ตัดต่อวีดีโอ อินโฟ กราฟิค Motion Graphic
 • สามารถทำสื่อโฆษณาผ่าน Website, Social Network ได้ (Facebook , IG You tube Chanel ) 
 • มีความเข้าใจในการทำตลาดสินค้าออนไลน์ การจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย Promotion
 • มีความรู้ในงานทำเครื่องมือส่งเสริมการขาย เช่น PowerPoint, Video , website, handouts, leaflet etc.
 • มีความรู้ในงานถ่ายภาพ-วีดีโอ พร้อมตัดต่อ มีประสบการณ์ในการออกแบบกราฟฟิก ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Adobe illustrator , Adobe in Design, Ms Office หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • สามารถเชื่อมโยงการทำตลาด Digital Marketing (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ผู้สนใจสมัคร ให้ส่งจดหมายมาที่ 

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
99 หมู่ 18 ถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2105-4778 ต่อ 8001 โทรสาร. 0-2986-9355
หรือทาง E-mail : auraporn@ismed.or.th Website : www.ismed.or.th

logoHR.png
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

สถาบันมีภารกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจSME ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ การประสานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และการเชื่้อมโยงในระดับสากล รวมถึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม หากท่านต้องการยกระดับองค์ความรู้ของตัวเอง เพื่อต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต สถาบันเราสามารถตอบโจทย์ท่านได้
งาน หางาน สมัครงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • 1(current)

รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
19/04/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
19/04/2020
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจ เป็นแกนนำในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และอยู่รอดได้ยั่งยืน สถาบันต้องการ ผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ มีใจรักบริการ มี ความกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดเป็น พลวัตร มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ในทุกด้าน และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชาติ

นับตั้งแต่การก่อตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ขึ้นในปี พ.ศ. 2542 สพว.ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในการสร้าง ส่งเสริมพัฒนาSMEs ไทย ด้วย การสร้างผู้ประกอบการใหม่ พัฒนาผู้ประกอบการเดิม ยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีด ความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจสูงขึ้น รวมทั้งสร้างนักวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ การบริการสังคมด้วยงานวิจัยเชิงเศรษฐกิจ มีผู้รับบริการไม่ต่ํากว่า 1 ล้านราย ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมีความผันผวนสูง มีความไม่แน่นอนตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความ ซับซ้อนที่มากขึ้น รวมทั้งยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนของสถานการณ์ที่เกี่ยวโยงต่อเนื่องกันตลอดมา และ บริบทนี้จะยังคงครอบงําทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยีของไทยและของโลกต่อไปในอนาคตไม่ต่ํากว่า 10 – 20 ปี ข้างหน้าจากนี้ไป ผลคือ SMEs ต้องทําอย่างไรในการปรับตัวเพื่อ ความอยู่รอด และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

สพว.จึงต้องการผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีความพร้อม มุ่งมั่นในการเป็นผู้บริหารสูงสุดมานําการ เปลี่ยนแปลง ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบปฏิภาณ กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ต่อการนําพา SMEs ก้าวสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมต่อไป
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่อยู่
99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ชื่อผู้ติดต่อ
K. Auraporn
โทรศัพท์
0-2105-4778 ต่อ 8001 Fax 0-2980-9355
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้ชำนาญการด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปทุมธานี
สามารถเจรจาต่อรองได้