กลับ

รองผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้สิน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
21/09/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ประกันภัย
21/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
60,000 - 160,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ขอบข่ายความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities)
1. กำหนดเป้าหมาย วางแผน และบริหารงานในแผนกตรวจสอบสาขา สถาบันการเงิน และติดตามหนี้สิน NON-MOTOR (181) โดยกำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้
2. ประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานตรวจสอบและติดตามหนี้สินสถาบันการเงินแก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อรับทราบปัญหา ความคืบหน้า ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายติดตามรถหาย เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และอนุญาโตตุลาการ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา อบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานที่รับผิดชอบ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

• อายุอยู่ระหว่าง 32-45 ปี

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

• มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดย 5 ใน 10 ปี ต้องเคยดำรงตำแหน่งบริหารมาก่อน

• มีความรู้ในเรื่องระบบงานสินไหมทดแทน

• มีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน

• มีความละเอียดรอบคอบ

• มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีมนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานที่ดี

• มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

• หากมีประสบการณ์ด้านเร่งรัดหนี้สิน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การตลาด
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดีการดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
23/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
23/08/2019
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resource Department
โทรศัพท์
0-2129-7393 Fax 0-2641-3593
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสำนักงานใหญ่)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่การเงิน (ศูนย์ฯพัฒนาการ)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (วัฒนา, สะพานสูง, พระโขนง, สวนหลวง)
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พยาบาลสินไหมทดแทน - มาตรฐานราคาและการรักษาร่างกาย (สำนักงานใหญ่)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง)
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จ.สรรหาบุคลากรทางการตลาด
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ศูนย์ฯวิภาวดี)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กทม. (ดินแดง, จตุจักร, ดอนเมือง)
สามารถเจรจาต่อรองได้