กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
22/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 20 ปี
นนทบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการผลิตของโรงงาน (ผู้จัดการ)
 • วางแผนการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต หาวิธีปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 • สามารถควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ใช้บังคับอยู่ นำระบบ
 • การตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ และสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้เกิดความเสียหาย สูญเสียน้อยที่สุด
 • สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่น แผนการบำรุงรักษาประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนประจำปี
 • สามารถบริหารจัดการหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ให้ดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ เช่น ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายเซฟตี้
 • สามารถบริหารจัดการ ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิต การลดการสูญเสีย และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • ติดตาม ตรวจสอบรายงานการผลิตรายวัน/สัปดาห์/ไตรมาส/ปี สรุปผล จัดทำสถิติ และนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เพิ่มผลตอบแทน เงินเดือนและโบนัส
 • จัดการและดูแลงานด้านโรงงานที่เกี่ยวกับงานคุณภาพ, วางแผน, ผลิต, คลัง และ IT
 • ตรวจสอบการทำงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท ตามความรู้ความสามารถที่มี
 • การควบคุมและพัฒนาระบบ ERP, IT และกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการงานด้านระบบมาตรฐานของโรงงาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 40-50 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ การบริหาร หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ควบคุมโรงงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
 • เคยปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ทักษะด้านการสื่อสาร ข้อเท็จจริง วิธีการ สถานที่ เวลา
 • ทักษะด้านบริหารต้นทุนการผลิต
 • ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • ทักษะด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 • ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
 • ทักษะด้านการวางแผนและบริหารเวลา
 • ทักษะด้านการบริหารทีมงานและการบริหารความขัดแย้ง

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สหวัฒนาพลาสติก คือผู้เชี่ยวชาญเด้านการผลิตสินค้าพลาสติกมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี โดยเรามีผลิตภัณฑ์พลาสติกตั้งแต่ในภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงในภาคครัวเรือนภายใต้แบรนด์ลูกค้า และแบรนด์  ESKIMO  โดยเรามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามมารฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า นอกจากนี้ เรายังมีสวัสดิการต่างๆมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักการและก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายที่ชัดเจนจากบริษัท


บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
ที่อยู่
32/20 Moo 6, Bangyai, Bangyai, Nontaburi 11140
ชื่อผู้ติดต่อ
ภัคจิรา (อุ๊)
โทรศัพท์
094-553-2772 Fax 0-2927-7702
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
กราฟฟิค ดีไซน์
บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริษัท สหวัฒนาพลาสติก จำกัด
นนทบุรี
สามารถเจรจาต่อรองได้