กลับ

หัวหน้างานผลิต (ด้านการผลิตทั่วไป) ประจำโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
เชียงใหม่
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงาน
 • ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติตามกรอบ อำนาจดำเนินการ
 • วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบ ตามแผนการผลิตที่ได้รับจากฝ่ายวางแผนผลิตร่วมกับผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามผลการวางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • ประเมินต้นทุนการผลิตและการสร้างรายชื่อของวัตถุดิบย่อยประกอบ (BOM) ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์ ทบทวนตรวจสอบ รายการการผลิตประจำวัน/ ประจำสัปดาห์/ ประจำเดือน
 • กำหนดตารางการผลิตประจำสัปดาห์/ประจำเดือนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่ได้รับจากฝ่ายวางแผน
 • สอบทานการจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกวัตถุดิบปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมบันทึกข้อมูล
 • สอบทานการรับ และตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตที่รับเข้ามาจากฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ/จุดแช่แข็ง/จุดแปรรูป/คลังสินค้า ให้คงคุณภาพระหว่างรอการผลิต และสอบทานการเตรียมความพร้อมใช้งานภาชนะบรรจุวัตถุดิบ/ สินค้าระหว่างกระบวนการ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการประสานงานกับคลังเช่าวัตถุดิบแช่แข็งภายนอกโรงงาน การฝาก - เบิก วัตถุดิบแช่แข็ง
 • สอบทานการควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิตที่รับเข้ามาจากฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ/จุดแช่แข็ง/จุดแปรรูป/คลังสินค้า ให้คงคุณภาพระหว่างรอการผลิต
 • ประเมินผล และตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์ ก่อน และหลังการใช้งาน
 • สอบทาน และประเมินผลการควบคุมการใช้งานเครื่องจักร และอัตราการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพ และผลการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานในเบื้องต้นระว่างการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนดขึ้น
 • สอบทาน และประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานในเบื้องต้นระว่างการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนดขึ้น
 • ติดตาม และประเมินผลการควบคุมการใช้ทรัพยากรและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการจัดทำรายงานสรุปการผลิต การใช้ทรัพยากร และปริมาณของเสีย
 • สอบทาน และประเมินผลการส่งมอบ วัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต/ สินค้าระหว่างกระบวนการ/สินค้าสำเร็จรูปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นจัดซื้อวัตถุดิบ/ จุดแปรรูป/จุดไลน์แช่แข็ง/ คลังสินค้า/คลังวัตถุดิบแช่แข็ง/ คลังสินค้าเช่า ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
 • ติดตาม และประเมินผลการจัดทำรายงานสรุปการผลิต การใช้ทรัพยากร และปริมาณของเสีย
 • ติดตามผลการจัดทำรายงานสรุปจำนวนรับ-จ่าย วัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ข้อมูลผลิต
 • ติดตาม และประเมินผลการจัดทำรายงานสรุปจำนวนรับ- จ่าย วัตถุดิบ/ ปัจจัยการผลิต ให้กับเจ้าหน้าที่ข้อมูลผลิต และผลการควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต/ สินค้าระหว่างกระบวนการ ให้ตรงกับระบบ ERP 100 %
 • ติดตาม และประเมินผลการควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต/ สินค้าระหว่างกระบวนการ ให้ตรงกับระบบ ERP 100 %
 • สอบทานการประสานงานกับคลังเช่าวัตถุดิบแช่แข็งภายนอกโรงงาน การฝาก - เบิก การวัตถุดิบแช่แข็ง ประสานงานระหว่างหน่วยงาน จัดซื้อ/ผู้ขาย ในการขอซื้อ/เบิก-จ่าย/ การส่งมอบ วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและวัสดุสิ้นเปลือง และสอบทานและประเมินผลการประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงกรณีที่เครื่องจักรผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย
 • สอบทานการเตรียมความพร้อมใช้งานภาชนะบรรจุวัตถุดิบ/ สินค้าระหว่างกระบวนการ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดซื้อ/ผู้ขาย ในการขอซื้อ/เบิก-จ่าย/การส่งมอบวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และวัสดุสิ้นเปลือง
 • วางแผนการสั่งซื้อ/ ควบคุมเบิก-จ่าย วัสดุสิ้นเปลืองคงคลัง เพื่อให้เพียงพอเหมาะสมต่อการผลิต
 • สอบทานการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เครื่องจักรผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย
 • สัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกร่วมกับผู้บังคับบัญชา และแผนกบริหารงานบุคคล
 • กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงานในระดับเจ้าหน้าที่ และพนักงาน
 • วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดำเนินการตามแผน และติดตามผลการพัฒนาบุคลากรในระดับเจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมกับแผนกพัฒนาบุคคล
 • ดำเนินการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ และพนักงานร่วมกับแผนกพัฒนาบุคคล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง หรือการโอนย้ายงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและงานภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลที่บริษัทประยุกต์ใช้

คุณสมบัติ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์อาหาร, วิศวกรรมอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพอาหาร : 3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน : 1 ปี
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel
 • คุณสมบัติอื่นๆ : ผ่านการอบรมการใช้ระบบ ERP, MRP, ERP
 • ผ่านการอบรมระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001,ISO 14001, FSSC 22000
 • ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- งานเลี้ยงสังสรรค์และการท่องเที่ยวประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สิทธิวันลาต่างๆ อาทิ ลาป่วย 30 วัน/ปี ลากิจ 7 วัน/ปี ลาพักร้อน 7-10 วัน/ปี ลาปฏิบัติธรรม 3 วัน/ปี ลาวันเกิด ลาฌาปณกิจ 3 วัน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 12 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.2
3.8
3.3
3.8
ฟังเสียงจากบริษัท

ดอยคำ เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเราใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทมี 'ชีวิต งาน เงิน สังคม' ที่ดี นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น น้ำมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ มะเขือเทศทาขนมปัง มะเขือเทศอบแห้ง ไปถึง มะเขือเทศเข้มข้น อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยเรามองหาบุคลากรคุณภาพมาเติบโตไปกับบริษัทด้วยกัน

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เรามองหาบุคลากรคุณภาพมาร่วมงานและเติบโตไปกับเรา
 • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
4.7
4.5
4.7
ได้รับโอกาสในการทำงานใหม่ๆที่มีความท้าทาย และได้ใช้ความสามารถ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
07/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
07/03/2022
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
        บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผัก ผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

กำเนิดดอยคำ

        “ดอยคำ” เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ พระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ยากลำบากของราษฎร และปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิดทดแทน แต่เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการส่งเสริม อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและแหล่งรับซื้อ จึงเกิดปัญหาการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ประกอบกับในบางช่วงฤดูจะมีผลผลิตที่ล้นตลาด หรือบางครั้งอาจไม่ได้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับการจำหน่ายผลสด 

        ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “สหกรณ์ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” แห่งแรกขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านการรับซื้อผลผลิตจากพืชที่ส่งเสริมในราคาเป็นธรรม โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการจัดหาช่องทางกระจายสินค้าสู่ตลาด รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวพระราชดำริ “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบท” ในเวลาต่อมา โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ถือกำเนิดขึ้นอีก ๓ แห่ง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกัน

        โรงงานหลวงฯ เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรของบริษัทฯ ในแต่ละแห่ง ได้ถูกออกแบบตามภูมิสังคม เพื่อให้กลมกลืน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่ และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม รวมทั้งยังพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดังคำขวัญที่ว่า “โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน”

        ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกระแสให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับช่วงดำเนินกิจการโรงงานหลวงฯ ต่อจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” เพื่vดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) บริษัทฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสุขให้สังคมด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

        ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่

    โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่
    โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย
    โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร

        เพื่อดำเนินการส่งเสริม รับซื้อ พัฒนา และแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ดอยคำ” ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ และอาหารแปรรูปเพื่อสังคม
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ที่อยู่
117/1 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์
0-2656-6992 ต่อ 310 Fax 0-2656-6991
เว็ปไซต์
แบ่งปัน