กลับ

เจ้าหน้าที่ขาย - HOD (Pre – Sales)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
25/11/2022
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องทำงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
25/11/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Purpose 
รับผิดชอบบริหารขายสินค้าในช่องทาง HOD และการกระจายสินค้าและดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละตราสินค้า และควบคุมงบประมาณส่งเสริมการขาย เพื่อกระจายสินค้าและผลักดันยอดขายในช่องทาง HOD และการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับกลุ่มลูกค้าของช่องทาง HOD เพื่อให้เกิดการบริโภคสินค้าในช่องทาง HOD ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด

Scope of Work 
เนื่องจากช่องทาง HOD เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกบริโภคสินค้าของบริษัท อีกทั้งข้อกำหนดด้านการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การกระจายสินค้าในช่องทาง HOD จึงมีความสำคัญเชิงการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ (awareness) ในตราสินค้า รวมทั้งกระตุ้นให้มีการบริโภคมากขึ้น

Key Responsibilities 
 •  วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้า รวมถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง HOD ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่เทรดมาร์เก็ตติ้งวางไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในกลุ่ม HOD เพื่อให้ลูกค้าใช้หรือบริโภคสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนการเพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม HOME และ OFFICE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สินต่างๆ ให้พร้อมบริการ และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแผนควบคุมงบประมาณ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด
 • ติดตาม รวบรวม ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทาง HOD เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาและกำหนดแผนงาน และสามารถ แข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและประเมินความพึงพอใจในการบริการด้านส่งมอบสินค้าและบริการของกลุ่มลูกค้าช่องทาง ในกลุ่ม HOD ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริหารการจัดส่ง อย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้และทักษะในด้านการขาย รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจการขาย
 • กล้าแสดงออก และมีทักษะทางด้านการสื่อสาร และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์ ข้อมูลการขาย เพื่อทำการตลาดเชิงรุก
 • มีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับงานขาย
 • มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงบนพื้นฐานของข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อหาทางแก้ไข
 • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้ง มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองและโน้มน้าวผู้อื่นเป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และการประสานงานที่ดี มีใจรักในงานบริการ
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

สวัสดิการ
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
dream2
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

เราเชื่อมั่น .. ในศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของคนทุกคน เราเชื่อว่า .. คนเราจะเก่งขึ้น เติบโตขึ้น ถ้าได้ทำงานที่ท้าทายมากขึ้น และเราก็เชื่อว่า .. เมื่อเราผลักดันให้ผู้อื่นเติบโตขึ้น เราเองก็จะเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน ที่ไทยเบฟ เรามี ‘โอกาส..ไร้ขีดจำกัด’ สำหรับพนักงานทุกคน .. ThaiBev believes in everyone’s potential. We believe people will grow when they are trusted to handle challenging tasks. And we believe, when we encourage others to grow, we too will grow.
JTG_Logo_allnews.png
 • 1(current)

รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
เป็นงานที่มั่นคง รายได้สูง มีความก้าวหน้า
มีสวัสดิการที่ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
09/03/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
09/03/2022
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย
ไทยเบฟ มีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2785-5555 ext 11
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการขาย HORECA (ภูเก็ต)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ + Commission
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ชำนาญการช่องทางการจัดจำหน่าย - ออนเทรด (Trade Marketing Associate – On Trade)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กุ๊กครัวร้อน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กทม. (ห้วยขวาง)
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Human Capital Development Associate : HRD (BU Beer)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้