กลับ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ความเสี่ยง (ลูกจ้างโครงการ สัญญาจ้าง 1 ปี)

เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 6 ปี
กทม. (หลักสี่)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เป้าหมายของงาน

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนจัดให้มีการให้ความรู้ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อกำกับและสนับสนุนการดำเนินงานให้ถูกต้องตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท. และแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

2. รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับ

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

2.1.1 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท.

2.1.2 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลของแผน และตัวชี้วัดของการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่ค้นพบและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

2.1.3 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน ส.ส.ท.

2.1.4 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของส.ส.ท.

2.1.5 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลของการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส.ส.ท.

2.1.6 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส.ส.ท.ให้แก่พนักงาน ส.ส.ท.

2.1.7 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของ ส.ส.ท. และหน่วยงานย่อยตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

2.1.8 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายในแก่พนักงาน ส.ส.ท.

2.1.9 สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ส.ส.ท.คุณสมบัติ

2.2 คุณสมบัติทั่วไป

2.2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ/รัฐกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

2.2.2 มีประสบการณ์ในด้านบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล ประกันคุณภาพ หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ส.ส.ท. พิจารณาตั้งแต่ 1 - 6 ปี 

2.3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

2.3.1 มีความรู้และประสบการณ์ในงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล และหรือระบบประกันคุณภาพ

2.3.2 มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน และการนำเสนองาน

2.3.3 มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดี

2.3.4 มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

2.3.5 มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

2.4 พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

2.4.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน

2.4.2 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

2.4.3 มีความสามารถในการจัดการอบรม ประชุม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้

3. การรับสมัครคัดเลือก 

สมัครทางอีเมล 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง https://org.thaipbs.or.th/career/vacantposition และนำส่งไฟล์ใบสมัคร

พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า

“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 รูป

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.4 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.5 สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

4.6 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) จำนวน 1 ฉบับ

4.7 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ

4.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

5. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 การให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และเอกสารใดเป็นเท็จอาจมีความผิด รับผิดและโทษทางอาญา

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ การรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

6. การประกาศรายชื่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

6.1 ส.ส.ท. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะตามความจำเป็นของตำแหน่งงาน วัน เวลา และสถานที่สอบ ติดตามได้ทาง www.thaipbs.or.th

6.2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-790-2785 ในเวลา 09.00–18.00 น. (ในวันทำการ)
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- วันลาพักผ่อนประจำปี

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 10 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
3.9
2.1
3.8
ฟังเสียงจากบริษัท

ไทยพีบีเอส มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

งาน หางาน สมัครงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
มีพื้นที่สีเขียว ที่เปิดโอกาศให้กับทีมผู้ผลิตรุ่นใหม่ เข้ามาเพิ่มสีสรรให้กับธุรกิจโทรทัศน์
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
4.6
ทรัพยากรบุคคล
<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.6
4.6
4.5
3.5
4.5
สวัสดีการดีมีความใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
องค์กรมีความทันสมัยและมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
17/08/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
ไม่มีโบนัส
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
17/08/2023
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับบริษัท

Thai Public Broadcasting Service (TPBS) / องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ไทยพีบีเอส
เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เริ่มออกอากาศ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ทำหน้าที่สื่อสาธารณะที่เป็นอิสระทั้งจากอำนาจทางการเมืองและทุนธุรกิจ เป็นสื่อที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ โดยยึดมั่นในพันธกิจที่มุ่งให้ความรู้และสร้างปัญญาแก่สังคม ไทยพีบีเอสเป็นสถานีแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้วางระบบการผลิตรายการโทรทัศน์ภายในสถานีเป็นระบบดิจิตอล High Definition (HD) โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยระบบ File-Based Workflow ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถรักษาคุณภาพของภาพและเสียงให้มีความสมบูรณ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงส่งสัญญาณรายการให้ผู้ชมทางบ้าน


องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ที่อยู่
145 Viphavadi Rangsit Rd., Talat Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์
0-2790-2785
เว็ปไซต์
แบ่งปัน