กลับ
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. งานเลขานุการผู้อำนวยการสถาบัน

 • ดูแลและจัดระเบียบตารางนัดหมายงานของผู้อำนวยการ
 • ติดตามงานจากส่วนงานต่างๆ และรายงานผล
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 • อำนวยความสะดวก/สนับสนุนงานของผู้อำนวยการในด้านต่าง ๆ 

2. งานสารบรรณของสถาบัน

 • บริหารงานเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
 • คัดกรองเอกสาร สรุปเนื้อความ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการเพื่อทราบหรือลงนาม
 • ร่างจดหมาย, e-mail หรือประกาศตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานประชุมผู้บริหารสถาบัน

 • บริหารจัดการตารางการประชุมของผู้บริหาร
 • จัดเตรียมเอกสารนำเสนอ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีคะแนน TOEIC 500ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเลขนุการ 3 ปีขึ้น
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถในการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี โดยเฉพาะ MS Office
 • มีทักษะระดับดีในการจดบันทึกและสื่อสาร
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โซเซียลมีเดีย และโซเชียลแอฟพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับบริษัท

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันอิสระที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 โดยอยู่ภายใต้  “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีภารกิจหลักคือ

• สนับสนุนและผลักดันการใช้วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เพื่อการผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินค้าไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานไทยและสากล
• ผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาข้อมูลของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการผลิต การตลาด และการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมหลักของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

• บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบริการตรวจสอบคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• บริการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), IEC, EN, ISO, ASTM, CISPR เช่น การทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน ด้านแสงสว่าง ด้านเคมี ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า วัสดุอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามข้อกำหนดหรือความประสงค์ของรับบริการ
• บริการทดสอบเพื่อขอการับรอง FCC และ CE Mark และการบริการทดสอบเบื้องต้น (Pretest/R&D Test) เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์
• บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ เช่น ไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แรงและแรงบิด มิติ ความถี่วิทยุ เป็นต้น
• บริการตรวจคุณภาพขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารงานด้วยระบบคุณภาพหน่วยตรวจมาตรฐาน มอก. (ISO/IEC 17020 ให้บริการตรวจคุณภาพโรงงานตามข้อกำหนดของผู้ให้การรับรอง เช่น VDE, JET และ FIMKO  รวมทั้งงานตรวจ SCRAP ให้ BOI
• บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคมาตรฐาน ให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ตลอดถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
• บริการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้าในการขอลดอัตราอาการ/ยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิต ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 36 (1) (2) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และมาตรา 12 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
• บริการระบบเครือข่ายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง การซื้อขายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการข้อมูลแหล่งซื้อขายชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E-sourcing/Matching) และเป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดหา E-Procurement ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
• บริการข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรวม/ สัมมนา ให้คำปรึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงงานเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้บริหารและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่
57 6th Floor, Department of industrial Works Building , Prasumen Rd.(Banglumphu), Phranakorn, Bangkok 10200
ชื่อผู้ติดต่อ
Khun Napaporn
โทรศัพท์
0-2280-7272 ext. 8122 Fax 0-2280-7277
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรตรวจโรงงาน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพและปริมณฑล
12,000 - 20,000 บาท/เดือน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาท/เดือน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรทดสอบ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ /อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพและปริมณฑล
20,000 - 30,000 บาท/เดือน