กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
29/09/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กทม. (ป้อมปราบฯ)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. สรรหา คัดเลือกพนักงาน ตามแผนงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
 2. จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ชื่อ, นามสกุล, วุฒิการศึกษา หรือการโอนย้ายแผนก/สังกัด เป็นต้น
 3. จัดทำ Job Description และ Competency ของพนักงาน และประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีกับหน่วยงานต่างๆ
 4. จัดทำสัญญาจ้างงาน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 5. จัดทำและประสานงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เช่น การต่ออายุบัตรประจำตัว
 6. วางแผนและประสานงานการจัดฝึกอบรม/สัมมนาของพนักงาน ทั้งการจัดฝึกอบรม/สัมมนาภายใน และภายนอกองค์กร ตามงบประมาณและความจำเป็น ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 7. จัดทำรายละเอียดการจ่ายค่าจ้างของพนักงาน, นำส่ง ภงด.1/ ภงด.1ก, การส่งเงินสมทบประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน และเงินกยศ.ของพนักงาน ผ่านระบบ E-service
 8. จัดทำ/ ปรับปรุง Job Requirement และ Job Descriptions ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของบริษัทฯ, สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
 10. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานประกันสังคม, กรมสรรพากร, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, แรงงานต่างด้าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ร่วมเป็นทีมงานจัดทำการสื่อสารภายในองค์กรในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่สร้างสรรค์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงานให้สอดคล้อง ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
 13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริการ/การจัดการ, บริการทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน, มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว, เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา, มีความกระตือรือร้น และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีความละเอียดรอบคอบ, ขยัน, ซื่อสัตย์, สุจริต และรักษาความลับได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint) ได้ดี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
งานขาย
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
ผู้บริหารมีจิตใจที่ดีงาม และรักพนักงาน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
28/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
9
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
28/06/2020
บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด/บริษัท อาซาฮี บราส - ร็อด จำกัด/บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด/บริษัท อาซาฮี บราส - ร็อด จำกัด/บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กว่า 50 ปี ที่กลุ่มบริษัทจินดาสุขได้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประปาภายใต้ตราสินค้า ASAHI ATACO SANWA และ RAMBO ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับผู้นำตลาดส่วนราชการที่ให้บริการระบบประปาและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จากประสบการณ์ที่ยาวนาน และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเรากำลังสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเข้าร่วมและก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรในระดับต่อไป
บริษัท บางกอกวัสดุภัณฑ์ จำกัด/บริษัท อาซาฮี บราส - ร็อด จำกัด/บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
ที่อยู่
99 ถนน มหาจักร แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (ซอยสวนมะลิ1 ตรงข้ามวัดเทวีวรญาติ) 10100
โทรศัพท์
0-2129-5499 Fax 0-2129-5481
เว็ปไซต์
แบ่งปัน