กลับ
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การศึกษา
24/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 30,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ร่วมพัฒนาและดูแลระบบ Office Automation ตาม requirement ของสำนักงาน
       บริหารการศึกษา
 ๒. จัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสำนักงานบริหารการศึกษา ให้พร้อมใช้และ
       ตอบสนองต่อพันธกิจที่รับผิดชอบ
 ๓. รับผิดชอบการแสดงผลตัวชี้วัด และผลประกอบการที่สำคัญของสำนักงานฯ
 ๔. ร่วมพัฒนาและดูแลระบบ Mobile application ที่ใช้ในการดำเนินการและหลักสูตร
 ๕. ดูแลงานด้าน IT Support ของสำนักงานฯ
 ๖. ดูแลระบบ LAN, Network, คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่างๆ ด้าน IT ภายใน
       หน่วยงาน
 ๗. ตรวจสอบอุปกรณ์ด้าน IT ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ
     จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันสมัคร
  ๓. มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน Support ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
  ๔. สามารถสร้างและดูแลผังข้อมูล ทำ data visualization
  ๕. สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus,
       Mail Client และ Hardware ต่างๆ
  ๖. สามารถเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีการพัฒนา web & mobile application
       ใหม่ๆ ได้ เช่น .net, VBA, PHP, flutter, angular, etc.
  ๗. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  ๘. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มี
       ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (ต้องแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
       หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร
IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน
TOEFL IBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน
TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่่อผ่านทดลองงาน 6 เดือนแล้ว(ตามความสมัครใจ)
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
ช่างเทคนิค
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ช่างเทคนิค
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
สวัสดิการดี ทุกคนทำงานอย่างมืออาชีพ
ที่นี่เป็นสถานประกอบการที่น่าทึ่ง มีงานที่ท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
20/09/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
20/09/2019
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เกี่ยวกับบริษัท

วิสัยทัศน์ "นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการสุขภาพ ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน"

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่
420/6 Ratchawithi Rd., Ratchathewi, Bangkok 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
K.Wiyada
โทรศัพท์
0-2306-9120 Fax 0-2306-9120
เว็ปไซต์
แบ่งปัน