กลับ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(สพพ.) (NEDA)
วันนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กทม. (จตุจักร)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับชำนาญการ
  ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. โดยให้
ข้อเสนอแนะตั้งแต่ขั้นการจัดทำแผนงาน การวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
และการประเมินผลโครงการ เพื่อให้งานโครงการบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย และเสริมสร้างศักยภาพในการ
บริหารจัดการโครงการภายใต้การให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ นโยบาย มติของคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) มติของคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับปฏิบัติการ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ของ สพพ. ตั้งแต่ขั้นการจัดทำแผนงาน การวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
และการประเมินผลโครงการ เพื่อให้งานโครงการบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย และช่วยสนับสนุนการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการภายใต้การให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ นโยบาย มติของ คพพ. มติของคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3) ต้องปฏิบัติงานให้แก่ สพพ. ได้เต็มเวลา
4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่ของ สพพ.
5) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
7) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
10) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับ สพพ. หรือในกิจกรรมที่เป็นการแข่งขัน
กับกิจการของ สพพ. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
11) กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
สำหรับในข้อ 5) และข้อ 8) นั้น ให้มีผลบังคับในวันที่แต่งตั้ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับชำนาญการ
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง
การธนาคาร รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
2) มีประสบการณ์ทำงานทั่วไปไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากปีที่จบปริญญาตรี หรือเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ
สำนักงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
5) มีทักษะการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี
6) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ระดับปฏิบัติการ
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง การธนาคาร
รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
2) หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
5) มีทักษะการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดี
6) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศได้

เงื่อนไขการจ้าง
1) สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาได้เป็นคราวๆ ไป โดยมีกำหนดระยะเวลาตามระเบียบและข้อบังคับของ สพพ.
2) กิจการของ สพพ. ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องได้รับประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ
อัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร ตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด และมีสวัสดิการที่ สพพ. จัดให้ อาทิ ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร และผลตอบแทนอื่นๆ

เอกสารและหลักฐานที่ประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
3) ประวัติของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4)
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
7) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
8) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
9) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
10) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET ฯลฯ
11) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
* เอกสารทุกหน้าต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง *

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถเลือกสมัครในระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ
ได้เพียง 1 ระดับ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• วิธีการยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เลขที่ 123
อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล์
mattanapornj@neda.or.th (กรุณาส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
www.neda.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.neda.or.th พร้อมอัพโหลดเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัทนพร/คุณนิติรัชน์ โทรศัพท์ 0 2617 7676 ต่อ 501-2
ทั้งนี้ หากหลักฐานประกอบการรับสมัครตามข้างต้นไม่ครบถ้วน จะต้องนำหลักฐานที่เหลือมาส่ง สพพ.
ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร หากพ้นระยะเวลารับสมัครไปแล้วจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร

การคัดเลือก
   คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ทาง www.neda.or.th
เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้ารับการ
สอบคัดเลือกตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควรเท่านั้น หากเห็นว่ามีจำนวนผู้สมัครน้อยราย คณะกรรมการคัดเลือกฯ
อาจขยายระยะเวลารับสมัครหรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้และดำเนินการรับสมัครใหม่ก็ได้ โดยผู้สมัคร
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคณะกรรมการคัดเลือกฯ หรือ สพพ. ไม่ได้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- สัมมนาประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(สพพ.) (NEDA)
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(สพพ.) (NEDA)
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)  เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น ถนนและรถไฟ รวมทั้งโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศ 
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(สพพ.) (NEDA)
ที่อยู่
123 ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2617-7676 ต่อ 502 Fax 0-2617-7683
เว็ปไซต์
-
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(สพพ.) (NEDA)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(สพพ.) (NEDA)
กทม. (จตุจักร)
20,000 - 50,000 บาท/เดือน