กลับ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
30/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
30/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
นครปฐม
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
60,000 - 80,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกบริษัท เพื่อวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย และแผนงานในการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำและทบทวนนโยบาย ระเบียบ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งในภาวะปกติและ ภาวะวิกฤต
3. บริหารพอร์ตสินเชื่อของบริษัท จัดทำรายงานเชิงการบริหาร จัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. พัฒนาแบบจำลองและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Risk Model) บริหารสินเชื่อ รวมถึงตรวจสอบการประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model)
5. พัฒนาเครื่องมือและระบบเตือนภัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Early Warning System)
6. ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress test) เพื่อประเมินความเสียหายหรือผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะและการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท
7. จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance รวมถึงจัดทำ Portfolio View of Risk เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของบริษัท
8. ติดตาม และรายงานความเสี่ยงในภาพรวมระดับองค์กร (Risk Analysis on The Aggregated Portfolio, Integration of All Type of Risk) รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงตนเอง (RCSA)
9. ทบทวนและตรวจสอบ (Assure) กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ การจัด Rating คุณภาพการคัดเลือกและวิเคราะห์ลูกค้า และการทบทวนวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
10. กําหนดอํานาจอนุมัติสินเชื่อ ทบทวนอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
11. ให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธฺภาพในทุกหน่วยงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
• มีความรอบรู้ในธุรกิจลิสซิ่ง หรือเช่าซื้อ หรือธุรกิจสถาบันการเงิน ในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง
• มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
• มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
• มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Powerpoint เป็นอย่างดี


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักออกต่างจังหวัด
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- วันลาเพื่อประกอบพิธีศพ
- วันหยุดประเพณี - วันลาพักผ่อน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เงินปรับประจำปี
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
            บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง หกล้อ สิบล้อ มีสาขาให้บริการมากกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียน 935,000,000 บาท ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "เพราะเราเป็นผู้นำบริการด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศ" ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ มีความชำนาญ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการแบ่งบันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพของพนักงาน

          " เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ที่กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องการผู้ที่สนใจร่วมเติบโตไปด้วยกัน มาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีมงานบริษัทไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) "


บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์
064-932-3388
เว็ปไซต์
แบ่งปัน