กลับ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร / Strategic Assistant Manager

บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
25/09/2023
รายละเอียดงาน
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
25/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยจัดทำและบริหารภาพรวมของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยดูแลธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน
ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว และธุรกิจกอล์ฟ

1) การจัดทำ Competency Dictionary
1.1) จัดทำ ทบทวน Functional Competency ของ MBK GROUP โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารต้นสังกัด ทำ Workshop วิเคราะห์ จัดทำ Functional Competency Dictionary นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้ความรู้เรื่อง Competency แก่ผู้บริหารต้นสังกัด เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและเพื่อให้ต้นสังกัดให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
1.2) ทบทวน Managerial Competency Dictionary ของ MBK GROUP โดยการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล Managerial Competency กับองค์กรภายนอกและ PMAT/ Kincentric สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงที่ทิศทางและแนวโน้มความสามารถด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร MBK GROUP วิเคราะห์ Managerial Competency ที่เหมาะสมกับ MBK จัดทำและนำเสนอ Managerial Competency Dictionary ต่อผู้บริหารระดับสูง แล้วจึงทำการสื่อสาร Managerial Competency ต่อผู้บริหาร MBK GROUP
1.3) ควบคุมดูแลการนำ Competency ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MBK GROUP ได้อย่างถูกต้อง
2) การจัดทำ HR Plan โดย ศึกษาเปรียบเทียบ Trends การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์ธุรกิจสนับสนุน แผนกลยุทธ์องค์กรในแต่ละธุรกิจ ประสานงานฝ่ายบบค.เพื่อนัดประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ประชุม Workshop จัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สรุปการจัดทำ Workshop นำเสนอแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลต่อผู้บริหารระดับสูง
3) ร่วมกับผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรในการสรรหาและพัฒนา Successor ของผู้บริหารระดับ 15 - 16 ในการจัดทำ Success Profile ในแต่ละตำแหน่ง สรรหาและคัดเลือก Successor ร่วมกับต้นสังกัดพร้อมนำเสนอ ปจบ. และเตรียมทำแผนพัฒนา Individual Career Development Plan พร้อมประสานงานและติดตาม Successor ให้เข้ารับการพัฒนาตามแผน เพื่อให้ Successor พร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งเป้าหมาย และองค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น


คุณสมบัติ
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กร อย่างน้อย 5 ปี
2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ Talent Management
3.ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร (OD) , พัฒนาบุคลากร (HRD), บริหารบุคลากร (HRM)
ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ, ทักษะการให้คำปรึกษา, ทักษะการทำงานเป็นทีมและการประสานงาน, ทักษะด้าน Computer และการทำสื่อประชาสัมพันธ์"
มีความสนใจใฝ่รู้ มีความละเอียดรอบคอบ ชอบงานเอกสาร
มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ และรักษาความลับของบริษัทได้สวัสดิการ
- Life insurance
- Dental insurance
- Medical insurance
- Travel allowance
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 20 รีวิว
flower of heart

5.0

Dream Company
วิเศษสุด
4.3
4.1
3.6
3.9
ฟังเสียงจากบริษัท

มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ เป็นกลุ่มบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศที่เติบโตอย่าง "มั่นคง" มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

งาน หางาน สมัครงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
MBK GROUP มีโอกาสให้เติบโตในหลากหลายเส้นทางอาชีพ ภายใต้กลุ่มธุรกิจของ MBK GROUP ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ และ ศูนย์สนับสนุนองค์กร ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอื่นๆ ศูนย์สนับสนุนองค์กร
  • 1(current)
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
การตลาด
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
บริษัทในฝันของหลายๆคน
ผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
25/01/2022
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
25/01/2022
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงในระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความสุขและความพึงพอใจสูงสุดที่ครบวงจร จากการดำเนินธุรกิจอันหลากหลายถึง 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217, Fax 0-2853-7000
เว็ปไซต์
แบ่งปัน